מצבי סיכון בקרב ילדים ובני נוער: איתור ומיפוי במסגרת התכנית הלאומית לילדים ולנוער בסיכון

התכנית הלאומית לילדים ולנוער בסיכון הינה יוזמה חברתית מרכזית בישראל כיום. מטרתה לשנות את הדרך בה החברה הישראלית מתמודדת עם ילדים ובני נוער בסיכון, ולהיטיב ולעבות את השירותים המיועדים לילדים אלו. התכנית מופעלת ב-70 יישובים ואגדי יישובים, מתוך הנחה שהם מקיפים כמחצית מהילדים בסיכון במדינה ותוך מתן עדיפות ליישובים ערביים וליישובים עם ריכוזי עולים וחרדים. התכנית משותפת לשישה משרדי ממשלה ומשלבת עקרונות של שותפות מקצועית בין-משרדית, אימוץ הגדרה אחידה של ילדים ובני נוער בסיכון, מחויבות לשינוי סדרי עדיפויות, ביזור סמכויות לרשויות המקומיות, תהליכי תכנון שיטתי וחיזוק מנגנוני פיקוח ובקרה על תפוקות.

במסגרת התכנית היישובים עובדים על פי תהליך מובנה של תכנון וקבלת החלטות המבוסס על מודל שנבנה ונוסה על-ידי צוות מאיירס-ג'וינט-מכון ברוקדייל. בשלב הראשון התקיים תהליך של איתור ומיפוי של היקף הילדים ובני נוער בסיכון וצורכיהם בכל יישוב באמצעות השירותים האוניברסליים (טיפות חלב, גנים, בתי-ספר) ובשירותים המטפלים בילדים ובני נוער (ביקור סדיר, מחלקות לשירותים חברתיים, קידום נוער/יחידות נוער ושירות מבחן לנוער). בשלב השני המידע נותח על-ידי צוות מכון ברוקדייל, עוּבָּד לדוחות יישוביים ושימש במתן הכשרה ותכנון השירותים המותאמים לצורכי הילדים ובני הנוער בסיכון ביישובים. למידע שנאסף יש חשיבות רבה הן בשל השימוש שנעשה בו לצורך תהליכי תכנון מובנים של שירותים ברמה המקומית, והן בשל ראשוניות איסוף מידע זה – למעשה עד ליישום התכנית הלאומית לא נאסף מידע מקיף ומהימן על היקף הילדים בסיכון בישראל, על צורכיהם וצורכי משפחותיהם.

בדוח זה מובא המידע שנאסף בתהליך האיתור והמיפוי, המתאר את היקף הילדים ובני הנוער שאותרו וצורכיהם, תוך התייחסות למאפיינים הדמוגרפיים, למצבי הסיכון ולמורכבות בעיותיהם. להלן ממצאים מרכזיים:

  • ביישובי התכנית אותרו 156,024 ילדים ובני נוער בסיכון, המהווים 16% מסך-כל הילדים ביישובים הללו. 31% מהילדים שאותרו הם בגיל הרך, 38% הם בגיל בית-ספר יסודי ו-31% הם בני נוער.
  • טרם פיתוח השירותים במסגרת התכנית, קרוב למחצית מהילדים שאותרו קיבלו שירות או טיפול כלשהו, רובם על-ידי גורם אחד בלבד.

הדוח הוכן ביוזמה ובמימון התכנית הלאומית לילדים ולנוער בסיכון, משרד הרווחה והשירותים החברתיים.

להזמנת פרסום זה, נא למלא את ה טופס הממוחשב .

אזכור הפרסום בספרות האקדמית

Rubin, L., Belmaker, I., Somekh, E., Urkin, J., Rudolf, M., Honovich, M., … & Grossman, Z. (2017). Maternal and child health in Israel: building lives. The Lancet389(10088), 2514-2530.

Lifshitz, C. C. (2017). Fostering employability among youth at-risk in a multi-cultural context: Insights from a pilot intervention program. Children and Youth Services Review76, 20-34.

Michael, R. (2019). Self‐efficacy and future career expectations of at‐risk adolescents: The contribution of a tutoring program. Journal of community psychology.

Brody, D. (2018). Constructing Early Childhood Curriculum and Assessing Young Children in Israel’s Mosaic of Cultures. In International Handbook of Early Childhood Education (pp. 1191-1210). Springer, Dordrecht.

Meinck, F., & Steinert, J. Measuring and monitoring the prevalence of child maltreatment in the community: An overview of measures.

Lahav, C. (2014). OPERATIONAL MANAGEMENT CHALLENGES IN HUMAN SERVICES, AN ERA OF DIVERSITY & COMPLEXITY. Managerial Challenges of the Contemporary Society. Proceedings7(1), 68.

הצעה לציטוט בעברית:
סבו-לאל, ר. וחסין, ט. (2011).מצבי סיכון בקרב ילדים ובני נוער: איתור ומיפוי במסגרת התכנית הלאומית לילדים ולנוער בסיכון. דמ-11-589. מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל.
הצעה לציטוט באנגלית:
 Szabo-Lael, R., & Hasin , T. (2011). At-Risk Children and Youth: Results of the Identification and Mapping Conducted by the National Program for Children and Youth at Risk. RR-589-11. Myers-JDC-Brookdale Institute. (Hebrew)