דוח שני על התקדמות ביישום המלצות הארגון לשיתוף פעולה ולפיתוח כלכלי (OECD): שוק העבודה והמדיניות החברתית – ישראל

עם הצטרפותה של ישראל לארגון לשיתוף פעולה ולפיתוח כלכלי (להלן ה-OECD) בשנת 2010, פרסם הארגון (הוועדה לתעסוקה, עבודה ורווחה) סקירה על שוק העבודה ועל המדיניות החברתית בישראל. הסקירה כללה 16 המלצות מרכזיות לשיפור בשוק העבודה ובמדיניות החברתית בישראל, המתייחסות לחמישה תחומים רחבים:

  • הרחבת הזדמנויות התעסוקה לאוכלוסיות חלשות
  • צמצום הפערים בחינוך
  • פיתוח תשתיות תחבורה בפריפריה
  • ביצוע רפורמה בכיסוי הפנסיוני
  • מעמדם של עובדים זרים בשוק העבודה.

ישראל התבקשה להגיש ל-OECD דוח התקדמות בנוגע ליישום ההמלצות בתוך שנתיים ממועד הצטרפותה לארגון. בעקבות זאת, בשנת 2012 ביקשה ממשלת ישראל משר הכלכלה להכין את דוח ההתקדמות. השר פנה למכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל כדי שירכז את תהליך הכנת הדוח וכתיבתו.

בשנת 2015 התבקשה ישראל על-ידי ה-OECD להגיש דוח התקדמות נוסף כדי לעדכן על ההתקדמות שנעשתה מאז הגשת הדוח הקודם, בשנת 2012. המכון שוב התבקש לרכז את תהליך הכנת הדוח.

בעוד שבדוח הראשון הורחבה היריעה על הנושאים שעמדו על הפרק ועל המאמצים השונים לקידום ההמלצות, הדוח הנוכחי הוא קצר יותר ומתמקד בשינויים העיקריים שהתרחשו מאז.

המכון עבד עם כ-20 גורמים ממשלתיים והשתמש בכל מקורות המידע הרלבנטיים לצורך הכנת ניתוח משולב ואובייקטיבי של ההתקדמות עד היום. עבודה רבה הושקעה בשילוב ובתיאום בין נקודות המבט השונות של ארגונים העוסקים בנושאים דומים או משיקים.

משרד הכלכלה אישר את הדוח והגיש אותו ל-OECD בספטמבר 2015.

כל פרק בדוח דן באחת מ-16 ההמלצות של ה-OECD. רוב המידע מתבסס על מידע ועל התייחסויות שהתקבלו מן היחידות המשרדיות המוסמכות. אם רלוונטי, נתמכים הדברים בהפניה להחלטות הממשלה. מעבר לכך, כאשר ניתן, הדוח מספק מידע על אינדיקטורים כמותיים של המגמות בהקצאת תקציבים, על מספר מקבלי השירות ועל מדדי תוצאה רלוונטיים.

הדוח ייחודי בכך שהוא מציג, זו הפעם השנייה, סקירה רחבה ומעמיקה של הפעולות שנוקטת ממשלת ישראל במגוון רחב של סוגיות מרכזיות הנוגעות לשוק העבודה ולמדיניות החברתית.

הדוח הוא צעד חשוב נוסף בפיתוח השיח בין ישראל לבין ה-OECD והקהילה הבין-לאומית. מעבר לכך, עצם העבודה המשותפת של הגופים השונים העוסקים בנושאים אלו תרמה לגיבוש תפיסה לאומית משותפת. הדוח יהווה בסיס חשוב לדיוני מדיניות בתוך הממשלה ובחברה בכלל, וישמש משאב חשוב בהמשך ההתמודדות של ישראל עם סוגיות מרכזיות אלה.