שירותים ותכניות לנוער וצעירים בסיכון גבוה – ניתוח אינטגרטיבי של מחקרים על פעילות האגף לנוער, צעירים ושירותי תקון במשרד הרווחה

בני נוער וצעירים רבים בישראל חיים במצבי מצוקה ובמצבים שמסכנים את התפתחותם התקינה, ועל כן דרוש להם מענה מקיף ומיוחד. אגף תקון במשרד הרווחה הוא אחד הגופים העיקריים המופקדים על מתן שירותי טיפול, שיקום ומניעה לקבוצת אוכלוסייה זו. בשנת 2013 מנתה האוכלוסייה שבטיפול האגף כ-29,000 בני נוער וצעירים. כחלק מהמאמץ לשיפור המענים הניתנים לאוכלוסייה זו, פנו הנהלת אגף תקון והאגף למחקר ותכנון במשרד הרווחה למכון בבקשה לבצע מספר מחקרים על שירותים ועל תכניות הפועלים במסגרת אגף תקון. בעשור האחרון נערכו חמישה מחקרים, שלושה מהם על שירותים ארציים שעסקו במאפיינים ובצרכים של בני הנוער והצעירים שבטיפולם ובמענים הניתנים. השניים האחרים הם מחקרי הערכה על תכניות חדשות המופעלות באגף.

דוח ייחודי זה מציג ניתוח אינטגרטיבי של מאפייני האוכלוסייה ושל צרכיה. הניתוח אִפשר למידה מעמיקה של מסקנות המחקרים, וכן זיהוי סוגיות רוחביות, אתגרים משותפים ונקודות שוני עיקריות בין השירותים והתכניות. מידע זה בעל פוטנציאל רב לקידום מדיניות מבוססת מידע ולשיפור הטיפול הניתן לאוכלוסיית היעד.

מהניתוח עולות שמונה סוגיות בולטות שלהן השלכה על טיב עבודת האגף:

1. שיתוף בני הנוער והצעירים בתכנון הטיפול הניתן להם והתייחסות לכוחותיהם
2. חידוד דרכי העבודה המתאימות והמיטיבות עם הורים
3. הרחבה והתאמה של דרכי העבודה עם אוכלוסיות מיוחדות (כגון עולים, ערבים ובעלי לקויות למידה)
4. הרחבת שיתוף הפעולה עם שירותים אחרים המטפלים בנער או בצעיר המסוים
5. זיהוי צורכי ההכשרה בקרב כוח האדם המספק את השירותים
6. ביצוע בקרה פנימית והרחבת האיסוף של מידע באופן שוטף על המטופלים ועל בוגרי השירותים לצורך טיוב השירות למטופלים ופיקוח עליו
7. המשך הבניה של חלקים שונים בתכניות החדשות, בעיקר של שלב סיום הטיפול
8. חיזוק המיקוד על שילוב בני הנוער והצעירים בעיסוק נורמטיבי (לימודים/עבודה/שירות צבאי/לאומי) והכנתם לחיים עצמאיים

כמו כן המסמך מעלה כיווני פעולה שנגזרו מממצאי המחקרים.

ממצאי הניתוח האינטגרטיבי הוצגו במשרד הרווחה – למנהלי השירותים באגף תקון ולאנשי האגף למחקר ותכנון – ואלו מסייעים למשרד בגיבוש מדיניות ודרכי פעולה לעתיד.

 

הצעה לציטוט בעברית:
כאהן-סטרבצ'ינסקי, פ., לוי, ד., בן סימון, ב. ושר, נ. (2015).שירותים ותכניות לנוער וצעירים בסיכון גבוה – ניתוח אינטגרטיבי של מחקרים על פעילות האגף לנוער, צעירים ושירותי תקון במשרד הרווחה.
דמ-15-696. מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל.

הצעה לציטוט באנגלית:
Kahan-Strawczynski, P., Levi, D., Ben Simon, B., & Sher, N. (2015). Services and Programs for Adolescents and Young Adults at High Risk: An Integrative Analysis of Studies on the Work of the Division of Correctional Services at the Ministry of Social Affairs. RR-696-15. Myers-JDC-Brookdale Institute. (Hebrew)