מדידה משותפת של תוצאות בתחום החברתי: סקירת הספרות, המשגה ופיתוח קונספטואלי

סקירה זו דנה בהתפתחות חשובה במדידה בתחום החברתי: ניסיונות גוברים של קבוצות של ארגונים לפתח מדדים משותפים ולעסוק במדידה משותפת. מגמה זו, אשר זוכה לעניין הולך וגדל בעולם ובישראל, מתעצמת על רקע התגברות המאמצים לקידום שיתוף פעולה בתחום החברתי ובכלל זאת קידומן של יוזמות בין-מגזריות להשפעה קולקטיבית (Collective impact).

לעומת זאת, תהליכים של מדידת תוצאות המתבצעים כיום בארגונים שונים מנותקים בדרך כלל מתהליכי מדידה בארגונים אחרים. במצב זה, כל ארגון מגדיר לעצמו את מטרותיו ואת שיטות המדידה ומודד בנפרד המידה שבה מטרותיו הושגו.

  • מדדים משותפים (Common measures) הם תשתית תומכת-מדידה הכוללת תפריט של תוצאות, מדדי תוצאה וכלי מדידה בתחום חברתי מוגדר. ניתן להשתמש בהם כ"תפריט פתוח" אשר ממנו אפשר לבחור תוצאות ומדדים כבסיס למדידה בארגון מסויים. במקרים אחרים ניתן לבחור "סט ליבה" של תוצאות ומדדים אשר ישמשו למדידה באופן אחיד בכל הארגונים, לצד "סט מורחב אופציונאלי" שניתן להוסיף למדידה של הארגון על-פי העניין והצורך.
  •  מדידה משותפת (Shared measurement) היא מדידה הנערכת תוך שיתוף פעולה בין מספר ארגונים העוסקים בתחום חברתי מוגדר ופועלים להשגת מטרות דומות או משותפות. היא יכולה להתרחש גם בין מספר יחידות בארגון מורכב. מדידה משותפת כוללת הגדרה משותפת של מטרות ומדדים, הסכמה על תהליך המדידה ועל אופן ניתוח הנתונים, שיתוף בממצאי המדידה ולעיתים גם תהליך משותף של למידה והסקת מסקנות.

בעולם כבר קיימים נסיונות למדידה משותפת אשר מיושמים בהקשרים שונים והמאמץ לפיתוח מסגרת קונספטואלית לזיקוק הידע בנושא מדידה משותפת צובר תאוצה. למרות התפתחויות אלו, עד כה יש בארץ ניסיון מועט בלבד בפיתוח וביישום של פרקטיקות אלו וסקירה זו היא אחד הניסיונות הראשונים לקידום קונספטואלי ומעשי של התחום.

הסקירה עוסקת בפיתוח המושגים "מדדים משותפים" ו"מדידה משותפת"; בניתוח התועלות המרכזיות והאתגרים שמציב כל אחד מהם; ובהצגה של מספר דוגמאות בולטות מהעולם וגם מישראל. כלי משלים לסקירה זו הוא התדריך לביצוע מדידה משותפת בהקשר של שיתוף פעולה בין-ארגוני שיפורסם בנפרד. התדריך מציע צעדים בפיתוח וביישום של מדידה משותפת ולקחים מנסיונות קודמים כפי שתועדו בספרות הבין-לאומית.

הסקירה מומנה על ידי קרן רוטשילד קיסריה.