מועדונים חברתיים לזקנים –תפרוסת ארצית, דפוסי פעילות ומאפייני המבקרים

מועדונים חברתיים לזקנים מהווים חלק מרצף שירותים חברתיים פורמליים לשיפור איכות החיים של אוכלוסיית הזקנים בישראל. המועדונים משמשים קודם כול מסגרת למפגש חברתי לצורך הפגת בדידות ולניצול שעות הפנאי. כמו כן הם נתפסים כמשאב חיוני לעידוד הזדקנות פעילה באמצעות הפעלת תכניות ופעילויות להעצמה אישית והתנדבות בקהילה. על רקע השינויים במאפייני אוכלוסיית הזקנים בארץ ובמערכת השירותים בקהילה ערך מאיירס-ג'וינט-מכון ברוקדייל מחקר בנושא המועדונים לזקנים בארץ בשנים 2011-2010. המחקר נועד לעדכן את בסיס המידע הארצי על המועדונים ולספק, בצירוף המחקר על מרכזי היום שהמכון פרסם לאחרונה, תמונה עכשווית ומקיפה על היצע מסגרות היום לאוכלוסייה הקשישה בקהילה. בין היתר נבחנו במחקר התפרוסת הגאוגרפית של המועדונים, אחוז המבקרים בהם מקרב אוכלוסיית הזקנים בישראל, היקף הפעילות השבועית, אפיוני קהל המבקרים וכן מגוון הפעילויות והשירותים המוצעים והיקף השימוש בהם. מעבר לכך נבחנו הצרכים שאין עליהם מענה מספק.

נכללו במחקר: (1) סקירת ספרות מחקרית על מסגרות פנאי חברתיות לזקנים; (2) מיפוי המועדונים באמצעות שאלון לשירותי הרווחה בכל הרשויות המקומיות בארץ; (3) סקר מדגמי של כ-230 מועדונים באמצעות שאלון לרכזי מועדונים; (4) ראיונות עומק עם אנשי מפתח במערכת הרווחה; (5) קבוצות מיקוד עם מבקרי מועדונים; (6) סקירת  סוגיות הקשורות למועדונים שעלו במספר תכניות אב עירוניות לאוכלוסייה הקשישה.

להלן אחדים מממצאי המחקר:

  •  ב-2011 פעלו בישראל כ-1,400 מועדונים חברתיים לזקנים והם התפרשֹו על-פני האזורים העירוניים והכפריים
  •  אחוז המבקרים במועדונים לזקנים נאמד בכ-16% מכלל בני ה-65+ בישראל
  •  ברוב המועדונים מבקרות בעיקר נשים; אחוז ניכר בנות 75+
  •  ברוב המועדונים האוכלוסייה היא בעיקר בעלת השכלה נמוכה, אך בשליש מהמועדונים יש שכיחות גבוהה של זקנים משכילים יותר (בעלי השכלה תיכונית ומעלה)
  •  בהשוואה לשנות התשעים המועדונים מספקים מגוון רחב יותר של פעילויות העשרה, כדוגמת הרצאות בנושאי אקטואליה וקידום בריאות
  •   רכזי המועדונים נשאלו על צרכים לא מסופקים: בכמחצית המועדונים דווח על מחסור בתקציבים למימון פעילויות העשרה, וברבים יש צורך בשיפוץ המבנה ובשיפור התחזוקה; במגזר הכפרי במיוחד נדרש תגבור למערך ההסעות למועדונים.

ממצאי המחקר הוצגו לצוות הבכיר בשירות לזקן ובאגף בכיר למחקר, תכנון והכשרה שבמשרד הרווחה והשירותים החברתיים ולצוות הבכיר במחלקות הרווחה ברשויות המקומיות. הממצאים יסייעו לקובעי המדיניות בפיתוח השירות ובמיצויו.

המחקר מומן בסיוע האגף למחקר, תכנון והכשרה של משרד הרווחה והשירותים החברתיים.