בני +65 בישראל שנתון סטטיסטי 2018

תוכן עניינים

פתיחה
פרק 1. מאפיינים דמוגרפיים של בני +65
פרק 2. מאפיינים בריאותיים של בני +65 ודפוסי שימוש בשירותי בריאות נבחרים
פרק 3. מאפיינים חברתיים וכלכליים של בני +65
פרק 4. מערכת השירותים לבני +65: היצע ודפוסי שימוש
פרק 5. בני +65 במבט בינלאומי
פרק 6: נספחים

השנתון בחדשות

"לא מזדקנים בכבוד: כמעט מחצית המאושפזים בישראל הם קשישים," מעריב (4.11.2019)

לשנתונים הקודמים (2003-2017)

 

הצעה לציטוט בעברית:
שנור, י. ובאר, ש. (2019). בני +65 בישראל שנתון סטטיסטי 2018.
מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל.