סיפורי הצלחה בעבודת עובדת סוציאלית משפחה במחלקות לשירותים חברתיים

מבוא

בשנים האחרונות, משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים (להלן: משרד הרווחה) מקדם מדיניות של שימת המשפחה במרכז ההתערבות, וביסוס תפקידו של עו"ס המשפחה כגורם מקצועי מרכזי בצוות השכונתי במחלקה לשירותים חברתיים. זאת במקביל לאימוץ הפרדיגמה של "עבודה סוציאלית מודעת עוני", שהיא פרדיגמה הנשענת על עקרונות של עבודה סוציאלית ביקורתית. בין השאר, הפרדיגמה מבוססת על תפיסה של עוני כהפרת זכויות אדם וגורסת כי תפקידו של העובד הסוציאלי (להלן גם: עו"ס) הוא להתייצב לצידם של אנשים החיים בעוני, מקבלי שירותיו, כדי למנוע הפרה זו.

בשנת 2019 פנה השירות לרווחת המשפחה והילד במשרד הרווחה למכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל בבקשה לבצע תהליך של למידה מהצלחות מעבודתן ומניסיונן של עובדות סוציאליות משפחה. הידע החדש שיופק בתהליך הלמידה יתווסף להמשך הפיתוח המקצועי של עו"ס המשפחה.

מתודולוגיה

העבודה התבססה על המתודה של "למידה מהצלחות העבר – המתודה הרטרוספקטיבית", המאפשרת, בעזרת ראיון חצי מובנה, לאתר ולתעד סיפורי הצלחה, לחלץ את הידע המקצועי הסמוי במערכת ולנסחו כידע גלוי ומכוון לפעולה. המידע שעליו מתבסס מסמך זה נאסף בין החודשים ינואר-מאי 2020 בארבע מחלקות לשירותים חברתיים, שבהן רואיינו שמונה עו"סיות משפחה, עו"ס נערות ועו"ס קהילתית רכזת מרכז עוצמה (שמונה ראיונות פנים אל פנים ושני ראיונות טלפוניים). בסך הכול תועדו שמונה סיפורי הצלחה כאשר בשניים מסיפורי ההצלחה תועדו שתי עובדות סוציאליות (עו"ס משפחה ועו"ס בתפקיד אחר שהייתה שותפה לסיפור ההצלחה). בדוח מובאים כל שמונת הסיפורים, תוך שינוי פרטים מזהים. כל הסיפורים מסופרים מזווית הראייה של עו"ס המשפחה, ושמים דגש על המשפחה במוקד ההתערבות ועל עו"ס המשפחה כאשת המקצוע המרכזית והמשמעותית בתהליך.

עקרונות פעולה שחולצו מתוך סיפורי הצלחה

אותרו 17 עקרונות פעולה משותפים שתרמו להצלחת המשפחות. העקרונות חולקו לארבע קטגוריות: (1) בניית אמון בין עו"ס המשפחה לבני המשפחה; (2) הקשבה למקבלי השירות ושיתופם בקבלת החלטות; (3) תכלול הטיפול במשפחה; (4) עקרונות פעולה כלליים.

סיכום ודיון

עקרונות הפעולה שחולצו מסיפורי ההצלחה מתכתבים עם העקרונות של עבודה סוציאלית מודעת עוני, שהיא פרדיגמה חדשה שמשרד הרווחה מקדם בעבודה עם משפחות במחלקות לשירותים חברתיים. בעיקר, ניתן לראות בסיפורים ביטוי לחשיבות של ידע מתוך קרבה אשר מכיר בכך כי יש מגוון סוגי ידע בחברה, וכי יש לתת מקום של כבוד לידע של כולם, כולל זה של אנשים החיים בעוני. ידע זה נרכש, לעיתים קרובות, מתוך יחסי הקרבה שנוצרים בין העובדות הסוציאליות ובין המשפחות שהן מלוות. כמו כן ניכר היה מקומו של העיקרון הדן בחשיבות פיתוח סולידריות עם מקבלי השירותים ועמידה לצידם במאבק בעוני.

עקרונות הפעולה גם ממחישים את הנחות היסוד לעבודת עו"ס המשפחה. לדוגמה, העיקרון של המשפחה במוקד ההתערבות היה בולט בכל סיפורי ההצלחה שתיעדנו, כמו גם העיקרון של מערכת יחסים מיטיבה, שאכן אפיינה את הקשר שאליו שאפו, ואף הגיעו, עו"סיות המשפחה שראיינו. הצלחות אלו משמעותיות במיוחד לנוכח חוסר האמון הגדול שהביעו מקבלי השירות בעובדות סוציאליות בתחילת ההתערבות והשינוי שחל במהלכה.