קבלת החלטות נתמכת – מחקר הערכה לתוכנית פיילוט 'תומכים מתנדבים'

רקע

קבלת החלטות נתמכת היא הסדר רשמי המאפשר לאדם עם מוגבלות המתקשה בקבלת החלטות בענייניו או בהבנת מידע, אך מסוגל לקבל החלטות עם עזרה ותמיכה מתאימים, לבחור אדם אחד או יותר ('תומכים בקבלת החלטות') שהוא נותן בהם אמון, כדי שיתמכו בו בתהליכי קבלת החלטות בעניינים כספיים, אישיים, רפואיים או לצורך הבנת מידע, וכן כדי שיסייעו לו להביע את החלטותיו וליישמן. ההסדר מאפשר למקבלי ההחלטות לנהל חיים אוטונומיים ככל האפשר, על פי רצונם. אפוטרופסות לעומת זאת מפקיעה מידיו של אדם את קבלת ההחלטות על חייו ואת מימושן.

עם תיקון מס' 18 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות משנת 2016, 'קבלת החלטות נתמכת' הוכרה בישראל בתור חלופה להסדר של אפוטרופסות. ישנם תומכים בקבלת החלטות משלושה סוגים: תומכים לקרובים, תומכים מקצועיים (בשכר) ותומכים מתנדבים. תומך צריך לפעול בהתאם לצו המינוי שנתן בית משפט, להסביר את המידע הרלוונטי למקבל ההחלטות בדרך המובנת לו ולפרט באוזניו את האפשרויות הרלוונטיות.

החל משנת 2020, 'ג'וינט ישראל מעבר למגבלות' (להלן: ימ"ל) בשיתוף, היחידה לפיקוח על אפוטרופוסים וחלופות לאפוטרופסות באפוטרופוס הכללי במשרד המשפטים (להלן: אפ"כ), מפעילים תוכנית ניסיונית (פיילוט) שבה מתנדבים משמשים בתפקיד תומכים בקבלת החלטות (להלן: התוכנית). מטרת התוכנית היא לגבש מודל מיטבי לקבלת החלטות נתמכת באמצעות תומכים מתנדבים. ימ"ל ואפ"כ הזמינו ממכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל מחקר הערכה של תוכנית הפיילוט כדי לבסס תשתית לקבלת החלטות בנוגע להמשך הפעלתה והטמעתה של התוכנית בתור שירות של אפ"כ.

מטרת המחקר

מטרת המחקר היא להעריך את תוכנית הפיילוט לקבלת החלטות נתמכת על ידי תומכים מתנדבים.

שיטת המחקר

איסוף המידע נעשה באמצעות ארבע שיטות מחקר:

 1. ניתוח מסמכים שהופקו במסגרת הפעלת התוכנית
 2. ניתוח נתונים מנהליים על היקפי הפעילות של התוכנית
 3. 24 ראיונות עומק חצי מובנים עם מקבלי החלטות, עם תומכים מתנדבים ועם בעלי תפקידים במשרד המשפטים, בעמותות המפעילות ובימ"ל
 4. סקר מקוון למילוי עצמי שנשלח ל-54 תומכים מתנדבים והשיבו עליו 28 מהם

ממצאים עיקריים ומסקנות

המחקר מלמד כי באמצעות התוכנית התגבש שירות שמאפשר לאוכלוסיית היעד למצות את זכותה לכשרות משפטית ואת האוטונומיה שלה ולקבל החלטות הנוגעות לחייה. נראה כי התוכנית גם נותנת מענה למגוון הצרכים המקצועיים של הצוות – הרכזים האזוריים והתומכים המתנדבים – וכי ישנו מענה מקצועי למגוון סוגיות בהפעלת התוכנית ובהתנדבות בפועל. אלו מתבטאים בשביעות רצון גבוהה של המתנדבים בתוכנית.

המחקר גם העלה סוגיות ובעיות שכדאי לתת עליהן את הדעת:

 1. גיוס, מיון וסינון של משתתפים לתוכנית – ממצאי המחקר מעידים כי יש להביא בחשבון שני היבטים בבחינת התאמת מקבלי החלטות להשתתפות בתוכנית: (א) היקף התמיכה הנדרשת או המבוקשת – אם נדרש היקף שעות נרחב קשה יותר למצוא מתנדבים שיכולים להתחייב לשעות הנדרשות; (ב) עניין להיעזר בתומך בקבלת החלטות ונכונות לשיתוף פעולה – ככל שלמקבל ההחלטות יהיה יותר עניין להיעזר בתומך המתנדב ולשתף פעולה איתו כך יגדל הסיכוי שהתמיכה תהיה מיטבית.

משאבים רבים מושקעים בגיוס מתנדבים לתפקיד התומך. מן הממצאים עלה כי ישנו קושי בגיוס מתנדבים באזורים גאוגרפיים מסוימים, מקבוצות ייחודיות באוכלוסייה (כגון מהאוכלוסייה הערבית) ומקרב דוברי שפות למיניהן (לדוגמה דוברי רוסית).

 1. הכשרת התומכים נעשית לפני תחילת התמיכה וכן במהלכה. בשנות פעילות התוכנית לא היה מתווה אחיד וסדור של הכשרה מקדימה, וכמחצית התומכים דיווחו שלא השתתפו בהכשרה כזו. התומכים שכן השתתפו דיווחו על שביעות רצון גבוהה וחשו כי קיבלו כלים וידע שימושי. זאת ועוד, תומכים שהשתתפו בהכשרה מקדימה חשו מוכנים יותר להתנדבות מתומכים שלא קיבלו הכשרה מקדימה. נמצא גם כי ישנה שביעות רצון גבוהה של התומכים מהתכנים ומהיקף השעות של הכשרות קבוצתיות הניתנות במהלך ההתנדבות, אך ההשתתפות של מתנדבים בהכשרות אלו חלקית בלבד.
 2. ליווי התומכים – ניתן על ידי הרכז האזורי במפגשים פרטניים או משותפים עם מקבל ההחלטות. אף שבדרך כלל פגישות ליווי של רכזים עם תומכים אינן מתקיימות בקביעות, התומכים חשים שהרכזים זמינים בעבורם וכי הם מקבלים מהם מענה טוב.
 3. תיעוד, מעקב ודיווח – תיעוד המידע חשוב וחיוני אך מהממצאים עלה כי יש צורך לשפר היבט זה של הפעלת התוכנית: כלי המעקב אינם נגישים דיים לשימוש התומכים והרכזים; אין הנחיות או נהלים ברורים על רישום ועל אופן הדיווח שנדרש מהתומכים; אין דיווח עקבי של התומכים במערכת הדיווח; אין מעקב של הרכזים אחר דיווחי התומכים ואין אכיפה של ההנחיה לדווח. גם הרכזים האזוריים מדווחים על עבודתם השוטפת ומתעדים אותה חלקית בלבד. לפיכך יכולת הפיקוח והבקרה של הרכז הארצי על עבודתם מוגבלת ויש קושי בגיבוש תורת הפעלה של התוכנית ובטיוב אופן ההפעלה בכלל ועבודת הרכזים בפרט.

עיקרי ההמלצות

 1. מוצע כי לקראת הטמעת התוכנית כשירות מן המניין, יושלם אפיון אוכלוסיית היעד שלה וכי תוּכן תוכנית פעולה להרחבת מעגל המתנדבים, בדגש על יכולת מתן מענה במגוון שפות ובקרב האוכלוסייה הערבית.
 2. יש לוודא כי מתנדבים חדשים ישלימו את ההכשרה המקדימה וכי מידת יעילותה של הכשרה זו תוערך. כמו כן מומלץ כי בשני שלבי ההכשרה ישולבו היבטים יישומיים באמצעות למידת עמיתים וחקרי מקרה.
 3. מומלץ כי התוכנית תקבע מתווה של ליווי לתומכים ותבחן את הצורך לקבוע פגישות אישיות קבועות של הרכז עם התומך שיהיו חלק משגרת ההתנדבות.
 4. מומלץ להקפיד על תיעוד שיטתי ומובנה, בין השאר על בניית כלים נגישים ונוחים לתיעוד ועל הטמעת הנחיות לתיעוד ולבקרה בהגדרות התפקיד של הרכזים ושל התומכים.
 5. טרם המעבר להטמעה נרחבת יותר חשוב להגדיר ולהסדיר את כלל תהליכי העבודה שעדיין לא הוסדרו, למשל, להגדיר את תפקיד הרכז הארצי, את תחומי אחריותו ואת המשימות שלו.

 

הצעה לציטוט בעברית:
אילי, ת., קורן, י. ורימון-גרינשפן, ה. (2024). קבלת החלטות נתמכת – מחקר הערכה לתוכנית פיילוט 'תומכים מתנדבים'. דמ-24-983. מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל.

הצעה לציטוט באנגלית:

Ayali, T., Koren, Y., & Rimon-Greenspan, H. (2024). Supported Decision Making – Evaluation Study for the ‘Volunteer Supporters’ Pilot Program. RR-983-24. Myers-JDC-Brookdale Institute. (Hebrew)