עבודה נתמכת" – תכנית תעסוקה בשוק החופשי לאנשים עם מוגבלות – מחקר הערכה

"עבודה נתמכת" היא תכנית תעסוקה שפיתח אגף השיקום במשרד הרווחה והשירותים החברתיים, במסגרת השירות לשיקום תעסוקתי-מקצועי. מטרת התכנית היא לסייע לאנשים עם מוגבלות להשתלב בעבודה בשוק החופשי. העובדים הסוציאליים במחלקות הרווחה מאתרים מועמדים, בוחנים את התאמתם לתכנית ומפנים אותם לזכייני שירות אשר מספקים למשתתפים שירותי תמיכה מגוונים. שירותים אלה כוללים הכנה לעבודה בשוק החופשי וסיוע במציאת עבודה ובקליטה בה. כמו כן, התכנית מספקת למשתתפים ליווי מתמשך בתחום התעסוקה.

הערכת התכנית נועדה לבחון את אופן יישום התכנית ואת תוצאותיה, וזאת כדי לסייע בתהליך הטמעתה ובהתאמתה למציאות בשטח. ההערכה התייחסה למידת ההתאמה של השירות לצורכי המשתתפים וליכולותיהם, לתשומות התכנית, למבנה הארגוני שלה, לתהליך הבקרה והפיקוח על מפעילי התכנית, לתוצאות התכנית, בעיקר בתחום התעסוקה, ולשביעות הרצון של המשתתפים. ההערכה התבססה על ראיונות שנערכו עם 104 משתתפים בעת כניסתם לתכנית ו-72 מהם רואיינו בשנית שנה וחצי לאחר מכן. נוסף לכך נערכו ראיונות עם הדרג המנהלי והמפקח של התכנית, עם העובדים הסוציאליים בלשכות הרווחה ועם זכיינים.

בין הממצאים:

  • בעת ההצטרפות לתכנית רבים מן המשתתפים חוו קשיים כלכליים משמעותיים, ובהם קושי לספק צורכי קיום בסיסיים, כגון מזון ודיור.
  • לפני כניסתם לתכנית, למשתתפים היה קשר חלש לשוק העבודה. כך לדוגמה, 54% מן המרואיינים מעולם לא עבדו יותר מחצי שנה באותו מקום עבודה.
  • 53% מן המרואיינים דיווחו שהיה להם מלווה אישי שסייע להם לחפש עבודה ולהשתלב בה. 69% מהם דיווחו על שביעות רצון מן הסיוע שהמלווה העניק להם.
  • 18% מן המרואיינים דיווחו שלא הופנו לאחד מזכייני השירות. 29% דיווחו שהופנו לזכיין שירות אולם לא קיבלו ליווי.
  • שנה וחצי לאחר הצטרפותם לתכנית, 49% מן המרואיינים שהופנו לזכיין דיווחו כי הם עובדים בשוק החופשי, 15% נוספים עבדו במהלך התכנית. 36% מן המרואיינים שהופנו לזכיין שירות לא עבדו בשוק החופשי מאז הצטרפותם לתכנית.
  •  45% מן המשתתפים שעבדו במהלך התכנית הועסקו במשרה מלאה ו-55% הועסקו במשרה חלקית. משך העבודה הממוצע היה עשרה חודשים.
  • 58% מן המרואיינים שעבדו דיווחו כי הכלים שרכשו בתכנית סייעו להם למצוא את מקום העבודה שלהם ולהתקבל אליו, ו-67% דיווחו שהתכנית סייעה להם להשתלב השתלבות מוצלחת במקום העבודה.
  • מתוך הממצאים הועלו סוגיות בנוגע להמשך פיתוחה של התכנית. למשל הצורך לחזק את אופן הפיקוח של הנהלת התכנית על פעילות זכייני השירות. כמו גם האפשרות לפעול באופן אקטיבי יותר כדי לאפשר את קליטתם של משתתפים המועסקים במפעל מוגן שיש להם פוטנציאל לעבוד בשוק החופשי.

ממצאי ההערכה נדונו בוועדת ההיגוי ובפורומים נוספים. על סמך הממצאים ננקטו מספר צעדים לשיפור התכנית. כיום התכנית עומדת בפני פרסום מכרז זכיינים חדש, והתובנות שמחקר זה הציף עתידות להשפיע על עיצובו.

 

 

הצעה לציטוט בעברית:
קרן-אברהם, י. וריבקין, ד. (2016). עבודה נתמכת" – תכנית תעסוקה בשוק החופשי לאנשים עם מוגבלות – מחקר הערכה.
דמ-16-729. מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל.

הצעה לציטוט באנגלית:
Keren-Abraham, Y., & Rivkin, D. (2016). "Supported Employment" – A Competitive Employment Program for People with Disabilities – Evaluation Study. RR-729-16. Myers-JDC-Brookdale Institute. (Hebrew)