מודלים של ליווי רשויות מקומיות באספקת שירותים חברתיים: סקירה בין-לאומית

רקע

מסמך זה סוקר פרקטיקות מיטביות מן העולם לליווי רשויות מקומיות באספקת שירותים חברתיים, ככלי לשיפור איכות השירותים שהן מספקות. נסקרו תוכניות ממדינות OECD נבחרות שבהן רמות אוטונומיה שונות של רשויות מקומיות. הסקירה נערכה במהלך שנת 2020 לבקשת אגף התקציבים במשרד האוצר.

מטרה

זיהוי מודלים מיטביים מן העולם לליווי רשויות מקומיות על ידי גורם חיצוני (ממשלה, עמותה או גוף עסקי) באספקת שירותי חינוך ורווחה, העשויים לפעול היטב גם ברשויות המקומיות בישראל.

שיטה

סקירה בין-לאומית של ספרות אקדמית, של מסמכים רשמיים ושל מקורות אינטרנטיים נוספים העוסקים ברשויות מקומיות.

ממצאים עיקריים

רק מעט תוכניות בעולם נשענות על ליווי כדרך מרכזית לשיפור אספקת שירותים חברתיים מקומיים. כלי הליווי הנפוץ ביותר בתוכניות אלו הוא ייעוץ או מחקר ארגוני מותאמים אישית. עם זאת, יש מודלים סדורים לליווי רשויות. בתוכניות המשתמשות במודלים סדורים מוקמים לרוב גופים המנהלים את תהליכי הליווי ברשויות מקומיות רבות. הגופים מאפשרים שונוּת בין אזורים ורשויות באופן הפעלת תוכנית הליווי – תוך שמירה על מסגרת משותפת לכלל הרשויות המשתתפות. במסמך זה נסקרות שתי תוכניות של ייעוץ ומחקר ארגוני (מדנמרק ומן האיחוד האירופי) ושתי תוכניות עם מודלים סדורים לליווי רשותי (מגרמניה ומאנגליה).

נמצא כי תהליכי ליווי מיטביים פועלים לפיתוח יכולות בנות קיימה ברשויות המקומיות הזוכות לליווי – לצורך כך מוקדשת מחשבה רבה ליום שאחרי תום התוכנית והמימון. למשל, התוכנית הגרמנית Lernen vor Ort – LvO (Learning Locally) הגדירה מלכתחילה את פרויקט הליווי כולו כזמני, ולכן הוקמו מנגנונים שנועדו להבטיח שינויים מבניים ארוכי טווח בגופים המלווים ושיתוף של הידע שנצבר בין עמותות ורשויות מקומיות בכלל גרמניה.

עוד נמצא כי יכולות הערכה ומדידה ברשות המקומית הן רכיב משמעותי בפיתוח יכולות ניהול ומינהל. נוסף על כך, עלה כי חופש וסמכות ניהולית ברשות המקומית הם צורך נדרש לפיתוח יכולות ניהול עצמאיות – הרשות המקומית צריכה להיות, ולהרגיש, שותפה בקבלת ההחלטות במסגרת תוכניות הליווי כדי לפתח את היכולות הללו בעצמה.

לבסוף, ארגונים אזוריים, שהם הבסיס לליווי הרשותי שנעשה באנגליה, קיימים בדרך אחרת בישראל בדמות האשכולות האזוריים. כך שבהתאמות מועטות יחסית ניתן להשתמש במודל האנגלי לצורך ליווי רשותי גם בישראל.