תכנית "רווחת הפרט" בבתי-ספר יסודיים -הערכת התערבות לקידום עבודת המורים עם תלמידים בסיכון

רווחת הפרט" היא תכנית המיועדת לקדם תלמידים תת-הישגיים וילדים בסיכון בבתי-ספר יסודיים ותיכוניים. היא שואבת את שורשיה מתכנית סח"ח ("סביבת החינוך החדשה") המעודדת שינוי מהותי בגישת בתי-הספר התיכוניים לעבודה עם תלמידים בסיכון. שתי התכניות האלה פותחו על-ידי ג'וינט-אשלים תוך שיתוף פעולה ארוך טווח עם משרד החינוך ועם בתי-ספר. פרסום זה הוא מהדורה מעודכנת של הדוח, המתפרסם כיום בתקופה בה ניכר עניין רב במערכת החינוך ביחס לפיתוח מדיניות ודרכי עבודה לקידום תלמידים בסיכון. מהדורה זו כוללת "אחרית דבר" שמתארת את ההתפתחויות ביישום עקרונות התכנית במערכת החינוך.

התכנית מספקת הכשרה אינטנסיבית ארוכת טווח (4-3 שנים) לאנשי הצוות בבתי-הספר על-ידי פסיכולוגים מומחים. ההכשרה מקדמת צמיחה אישית ומקצועית ומרחיבה את תפיסתם של המורים לגבי תפקידם כך שיכלול מתן תשומת לב רבה יותר לצרכים החברתיים והרגשיים של כל תלמיד באמצעות עבודה אישית ובמסגרת עבודת צוות משמעותית. שינויים אלה נועדים לשפר את יכולת המורים לזהות תלמידים בסיכון ולתת להם תמיכה מתאימה. ההערכה מתמקדת ביישום התכנית ובתוצאותיה בארבעה בתי-ספר יסודיים במהלך הפיילוט בן ארבע השנים.

מורים שהשתתפו במחקר דיווחו על רמות גבוהות של שביעות רצון מהתכנית, שהעניקה להם את ההזדמנות לחשיבה יחד עם עמיתיהם, לקבלת תמיכה רגשית ולפיתוח "דיאלוג פנימי" שבאמצעותו יוכלו לחשוב מחדש ולהרהר על עבודתם עם ילדים בסיכון. המורים דיווחו שהתכנית תרמה באופן משמעותי לעבודתם, בעיקר בכך שהעצימה את הידע שלהם על ההתמודדות עם הצרכים החברתיים-רגשיים של ילדים בסיכון וחיזקה מנגנוני תמיכה ארגוניים. הממצאים מדגישים גם את מורכבות תהליך ההכשרה, שכלל שינויים בגישת אנשי הצוות ואימוץ של כלים חדשים. רוב התלמידים בסיכון התקדמו בתחומים כמו נוכחות והתנהגות בבית-הספר, והפגינו פחות בעיות רגשיות וחברתיות.

ממצאי המחקר נדונו עם מקבלי החלטות מרכזיים במערכת החינוך ושימשו בסיס להמשך הפיתוח של תכניות הכשרה ומנגנונים ארגוניים למתן מענים לצורכי תלמידים בסיכון. האתגר העומד על סדר היום הוא הטמעה אפקטיבית של האסטרטגיות שפותחו לחיזוק העבודה עם התלמידים בסיכון. בשנים האחרונות הרפורמות בבתי-הספר של "אופק חדש" ו"עוז לתמורה" מפנות משאבים משמעותיים לבתי-הספר כדי שיוכלו לעסוק בעבודה פרטנית יותר עם התלמידים וההורים, זאת בהלימה רבה לדרכי הפעולה של תכנית "רווחת הפרט". לתכנית יש תרומה משמעותית בהבניית הכשרה ודרכי פעולה לצורך ניצול מיטבי של משאבים חשובים אלה. ממצאי המחקר יאפשרו למקבלי החלטות ולאנשי המקצוע ללמוד מהניסיון שנצבר בעבר ביישום התכנית לקידום הטמעתן של אסטרטגיות אלו בהמשך.

המחקר הוזמן על-ידי עמותת "אשלים" ומומן בסיועה.

 

הצעה לציטוט בעברית:
כהן נבות,מ. ועואדיה, א. (2012). תכנית "רווחת הפרט" בבתי-ספר יסודיים -הערכת התערבות לקידום עבודת המורים עם תלמידים בסיכון. דמ-12-608. מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל.
הצעה לציטוט באנגלית:
Cohen-Navot, M, & Awadyeh, I.  (2012). The Supportive Educational Environment in Elementary Schools – Building Teacher Capacity for Work with At-Risk Students. RR-608-12. Myers-JDC-Brookdale Institute. (Hebrew)