מעקב אחרי עולי אתיופיה באשדוד: השוואה בין שנת 2004 לשנת 2002

שנת 2002 הוקם מוקד לעולי אתיופיה באשדוד במסגרת פרויקט המוקדים של המשרד לקליטת עלייה, בשיתוף הרשויות המקומיות. בסוף שנה זו נערך מִפקד של כל עולי אתיופיה המתגוררים ברבעים ג', ו' ו-ח' באשדוד, במטרה לאסוף מידע על אוכלוסייה זו לצורך תכנון שירותים ובניית תכניות התערבות מתאימות.

השינויים שחלו בארץ מאז, בעיקר הרעה במצב התעסוקה של אוכלוסיות חלשות ושינויים בחוק הבטחת הכנסה, צפויים היו להשפיע על אוכלוסיות חלשות, וביניהן עולי אתיופיה. לכן, נערך מחקר מעקב אחר העולים שהשתתפו במפקד, במטרה לבדוק שינויים בתחומי חיים מרכזיים, שחלו בשנתיים שחלפו. מטרה נוספת הייתה להעריך את המידה שהעולים מכירים את מוקד הקליטה, את השימוש בו ואת שביעות הרצון ממנו. המעקב נערך בחודשים ספטמבר עד דצמבר 2004 אחר משפחות דו-הוריות וחד-הוריות, וכן אחר צעירים רווקים, אשר נדגמו מתוך אוכלוסיית מִפקד 2002.

נתוני המעקב מצביעים על שיפור במצבם של עולי אתיופיה באשדוד במרבית תחומי החיים שנבדקו. להלן ממצאים נבחרים:

  • חל שיפור הן אצל גברים והן אצל נשים בשליטה בשפה העברית, בעיקר במיומנויות שפה הקשורות לתפקוד בעולם העבודה.
  • בתחום התעסוקה נראית מגמה של גידול בשיעור המועסקים בקרב הבעלים הצעירים (שגילם עד 44). בקרב המבוגרים יותר (בני 64-45) לא חל שינוי בשיעור המשתתפים בכוח העבודה.
  • בקרב נשים צעירות חל גידול משמעותי בשיעור המועסקות. בקרב כל הנשים חלה עלייה חדה בשיעור המחפשות עבודה, ובסך הכול – ירידה חדה בשיעור הנשים שאינן משתתפות בכוח העבודה.
  • בקבוצת הצעירים הרווקים חלה עלייה גדולה מאוד בשיעור המועסקים ובשיעור מחפשי העבודה. מבין אלה שאינם מועסקים, אחוז ניכר לומדים ואחוז קטן יותר עדיין משרתים בצבא.
  • בנושא הימצאות ילדים ובני נוער במסגרות של החינוך הפורמלי, לא חל שינוי ניכר משנת 2002. חלה עלייה מסוימת בשיעור הילדים המשתתפים בתכניות במסגרת החינוך הבלתי-פורמלי (מועדוניות, צהרונים ומתנ"סים) בעיקר בקבוצת הגיל 13-6.
  • משנת 2002 חלה עלייה משמעותית בשיעור המשפחות עם ילדים בגיל בית ספר שיש ברשותן את כל הציוד הלימודי הדרוש, זאת במקביל לירידה ניכרת בשיעור המשפחות שאין להן כלל ציוד זה.
  • הנתונים לגבי המוקד מראים כי יש לו מקום נכבד בחיי העולים מאתיופי בשלושת הרבעים באשדוד. הכרתו היא כמעט אוניברסלית, שיעור ניכר פנו אליו בנושאים שונים ורמת שביעות הרצון ממנו גבוהה.

הנתונים הוצגו בפני הצוות הבכיר של המשרד לקליטת העלייה ונדונו בפורום זה.

המחקר נערך ביוזמת המשרד לקליטת העלייה ובמימון המשרד המשותף עם מאיירס-ג'וינט-מכון ברוקדייל.