הטמעת התכנית "אשת חיל" במשרד הרווחה והשירותים החברתיים: מחקר הערכה

התכנית "אשת חיל" שפותחה בשנות ה-90 על ידי ג'וינט ישראל נועדה לסייע לעולות מאתיופיה להשתלב בעבודה ולהתמיד בה. בעקבות הצלחת התכנית, החליטה ג'וינט-תבת ב-2006 ליישם מודל זה בקרב נשים מאוכלוסיות נוספות: עולות מקווקז ומבוכרה, יהודיות מקבוצות חלשות ונשים ערביות. התכנית כוללת כמה שלבים: הכנה לקראת יציאה לעבודה, השמה בעבודה, תמיכה וליווי אישי וקבוצתי לנשים עובדות ומינוף קהילתי-תעסוקתי.

בסוף שנת 2010 החליטה ועדה בין-משרדית לתכנית אשת חיל להעביר את התכנית למשרד הרווחה והשירותים החברתיים כדי שהוא יטמיע אותה במערכותיו וימשיך להפעילה על בסיס קבוע בשותפות עם משרדי ממשלה אחרים ועם רשויות מקומיות.

מאיירס-ג'וינט-מכון ברוקדייל ביצע מחקר הערכה, כדי לבחון את תהליך הטמעתה והפצתה של התכנית כשנתיים לאחר העברתה לאחריותו של משרד הרווחה. בתקופת המחקר הופעלה התכנית  בכ-40 קבוצות (בסך הכול כ-1,300 משתתפות) על ידי החברה למתנ"סים ובליווי מקצועי של ג'וינט-תבת (המעטפת). בחודשים יוני-דצמבר 2012 נערכו ראיונות עם מפעילי התכנית ועם השותפים העיקריים בהפעלתה ברמת המטה וברמת היישוב. לצורך בחינת תוצאות התכנית, נעשה שימוש בנתונים ממאגר המידע הממוחשב של תבת.

המחקר בחן את תהליך ההטמעה של התכנית בשלושה מישורים אלו:

  •  יישום התכנית – היקף היישום של רכיבי התכנית (מלא או חלקי), ביצוע שינויים ברכיבי התכנית והסיבות לכך.
  • מיסוד התכנית –  מידת המיסוד הארגוני במשרד הרווחה ובמחלקות הרווחה, המיסוד החוקי ועיגון התכנית בהוראה בתקנון העבודה הסוציאלית (תע"ס).
  • פריסת התכנית – שינויים בהיקף התכנית מבחינת מספר היישובים והקבוצות והסיבות לכך.

מהממצאים עולה כי נעשו בתכנית פעולות ותהליכים שמכוונים להטמעת התכנית לאחר יציאת תבת, אשר מוצגים בספרות כגורמים שעשויים להשפיע על הצלחת תהליך ההטמעה, ביניהם גיוס אחראים על התכנית בתוך משרד הרווחה, פיתוח כוח אדם והדרכתו, פנייה למקורות מימון שונים ומגוונים ובניית שיתוף פעולה עם גופים ממשלתיים אחרים. עם זאת, מן המחקר עולה כי תהליך ההטמעה והמיסוד של התכנית, הן ברמת המטה והן ברמת היישוב, הוא בשלביו ההתחלתיים.

להלן מספר סוגיות שעולות מממצאי המחקר ושחשוב להתייחס אליהן בהמשך תהליך הטמעתה של התכנית במשרד הרווחה:

  •  חיזוק מעמד משרד הרווחה כגוף שמוביל את התכנית לעומת הגורם המפעיל בשטח ולעומת הג'וינט.
  •  יצירת מנגנונים מובְנים  למיסוד התכנית במחלקות לשירותי רווחה הנושאות באחריות בשטח.
  •  שימור הידע לגבי הפעלת התכנית בקרב האחראים על התכנית במשרד, למניעת זעזועים בתכנית עקב שינוי הגוף המפעיל.
  • חידוד תפקידי המעטפת שמספקת תבת.

הממצאים הוצגו בפני משרד הרווחה וכל השותפים והם משמשים לחיזוק התהליך. למחקר זה השלכות רחבות-היקף משום שהוא אחד המחקרים היחידים שבדקו תהליכים של העברה והטמעה.

 

הצעה לציטוט בעברית:
חסן-דאהר, ס. וקינג, י. (2013).הטמעת התכנית "אשת חיל" במשרד הרווחה והשירותים החברתיים: מחקר הערכה.
דמ-13-642. מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל.

הצעה לציטוט באנגלית:
Hassan-Daher, S., & King, J. (2013). Sustainability of the Eshet Chayil Program at the Ministry of Social Affairs and Services. RR-642-13. Myers-JDC-Brookdale Institute. (Hebrew)