ניתוח נתונים וסקירת מגמות

בתוך:  תכנית עבודה רב-שנתית 2015-2019,  ג'וינט ישראל-תבת,  2014,  (ראו חלק "ניתוח נתונים וסקירת מגמות").