'הפרויקט הלאומי לקהילה האתיופית בישראל': תוכנית SPACE לסיוע בלימודים – בגרויות תשע"ט ותוכנית הפיילוט 'גשר לאמריקה' – תשפ"א

רקע

תוכנית SPACE (School Performance and Community Empowerment) של הפרויקט הלאומי לקהילה האתיופית בישראל (ENP) פועלת מאז שנת 2005 בקרב תלמידים יוצאי אתיופיה בחטיבות הביניים ובבתי הספר התיכוניים, והחל משנה"ל תשע"ז (2016/17) גם בקרב תלמידים שאינם יוצאי אתיופיה. התוכנית שואפת לשפר את הישגי התלמידים בבחינות הבגרות באמצעות סיוע בלימודים והתייחסות לקשיים רגשיים וחברתיים. בשנת הלימודים תשע"ט (2018/19) השתתפו בתוכנית 870 תלמידי י"ב, 75% מהם היו יוצאי אתיופיה, והם היוו 22% מתלמידי י"ב יוצאי אתיופיה בישראל. תוכנית SPACE מפעילה גם תוכנית פיילוט Bridge to America: I Have A Dream (להלן: 'גשר לאמריקה') לשיפור השפה האנגלית המדוברת, עבור כ-40 מתלמידיה.

מטרת המחקר

המחקר נועד לבחון את הישגי תלמידי כיתות י"ב יוצאי אתיופיה ושאינם יוצאי אתיופיה שהשתתפו בתוכנית הסיוע הלימודי בשנת הלימודים תשע"ט, כפי שהם משתקפים בהצלחתם בבחינות הבגרות. כמו כן נועד המחקר לבחון מה הייתה השפעת התוכנית על ההישגים של תלמידי י"ב יוצאי אתיופיה המשתתפים בה. מטרה נוספת של המחקר היא ללמוד על יישום תוכנית הפיילוט 'גשר לאמריקה' ועל תרומותיה לפי תפיסותיהם של המורים המלמדים והמנחות החינוכיות.

שיטת המחקר

מחקר זה מבוסס על ניתוח נתונים מקובצי הציונים של בחינות הבגרות המופיעים בחדר המחקר הווירטואלי של משרד החינוך בחודשים יולי-ספטמבר 2021. השפעת התוכנית על הישגיהם בלימודים של תלמידים יוצאי אתיופיה שהשתתפו בה נבדקה באמצעות השוואה (בשיטת Nearest Neighbor Analysis) בין הישגי תלמידים שהשתתפו בתוכנית ובין הישגי תלמידים שלא השתתפו בה הדומים להם במאפייניהם האישיים ובמאפייני בתי הספר שבהם למדו; ובאמצעות השוואת הישגיהם של תלמידים שנבחנו בכיתה ח' במבחני המיצ"ב (מבחנים שנועדו לבדוק מדדי יעילות וצמיחה בית-ספרית). נוסף על כך, באמצעות ראיונות טלפוניים שנערכו בחודשים יוני-אוגוסט 2021 נאסף מידע איכותני מארבעה מורים המלמדים בתוכנית 'גשר לאמריקה' ומשתי מנחות חינוכיות בבתי הספר שהתוכנית פועלת בהם. הראיונות נותחו על פי קטגוריות תוכן, בהתאם לשאלות המחקר. כמו כן נערכו שיחות עם הנהלת התוכנית מהמטה של ENP בתחילת המחקר כדי ללמוד על התוכנית, ובעת גיבוש הממצאים כדי להעמיק את הבנתם.

עיקרי הממצאים

בדומה לממצאים מן השנים הקודמות, הממצאים משנת הלימודים תשע"ט מעידים על הישגים גבוהים בלימודים בקרב המשתתפים בתוכנית. כך למשל, שיעור הזכאים לתעודת בגרות מלאה בקרב משתתפי התוכנית יוצאי אתיופיה גבוה משיעור זה בקרב כלל התלמידים בחינוך העברי. הישג זה נובע בעיקר משיעורן הגבוה של הבנות שהיו זכאיות לתעודת בגרות מלאה. הפער לטובת כלל התלמידים בחינוך העברי בשיעור הזכאים לתעודת בגרות איכותית (תעודה העומדת בדרישות ההרשמה לאוניברסיטה) ובשיעור הניגשים לבחינת בגרות מוגברת באנגלית ובמתמטיקה הצטמצם עם השנים, אך הוא עדיין ישנו.

השפעת התוכנית בשנת הלימודים תשע"ט ניכרת באחוז המשיגים זכאות לתעודת בגרות מלאה. השפעה זו בולטת בקרב הבנות המשתתפות בתוכנית, בקרב תלמידים שהם ילידי אתיופיה וכן בקרב תלמידים שהישגיהם במבחני המיצ"ב בכיתה ח' היו לא נמוכים מאוד וגם לא גבוהים במיוחד. בשנת הלימודים תשע"ט לא נמצאה השפעה של התוכנית על שיעור הזכאים לתעודת בגרות איכותית.

המורים המלמדים בתוכנית 'גשר לאמריקה' והמנחות החינוכיות ביישובים שבהם התוכנית פועלת הביעו שביעות רצון רבה מהתוכנית. לתפיסתם יש לתוכנית תרומה של ממש לתלמידים המשתתפים בה הן בשיפור יכולות השיחה באנגלית הן בהיבטים רגשיים-חברתיים. מדברי המרואיינים עלה צורך בהבניה ברורה יותר של תוכנית הלימודים השנתית שאליה המורים נדרשים – מטרותיה והמדדים להצלחתה – וכן בשיתוף המורים בתהליכי ההבניה וברציונל המלווה אותם. כמו כן הביעו המורים צורך בלמידת עמיתים לצורך עזרה והעשרה הדדיות.

סיכום והמלצות

הישגיהם של משתתפי התוכנית גבוהים. רובם סיימו את הלימודים בתיכון עם זכאות לתעודת בגרות מלאה, ומעל מחצית מהמשתתפים סיימו את לימודיהם עם תעודת בגרות העומדת בדרישות ההרשמה לאוניברסיטה. אחוז הזכאים לתעודת בגרות מלאה מקרב משתתפי התוכנית יוצאי אתיופיה היה גבוה מאחוז זה בקרב כלל התלמידים בחינוך העברי. הישגים אלו מרשימים במיוחד אם מביאים בחשבון את הרקע הלימודי והאישי החלש יותר של משתתפי התוכנית לעומת כלל התלמידים בחינוך העברי. בעקבות ההשפעה השונה של התוכנית על קבוצות תלמידים שונות יש צורך להבין את מקור הפער, ולתת מענה מותאם לכל קבוצה. כמו כן כדי לחזק את השפעת התוכנית על השגת תעודת בגרות איכותית המאפשרת קבלה לאוניברסיטה, יש מקום לבחון דרכים נוספות לתמוך בתלמידים באופן שיגדיל את שיעור הניגשים למספר יחידות מוגבר באנגלית במבחני הבגרות.

נראה כי ישנה שביעות רצון מהפעלת התוכנית 'גשר לאמריקה'. המורים המלמדים בה סבורים שיש לה תרומה חשובה אך רואים חשיבות גם בקידום פעולות שיסייעו להם לטייב את עבודתם, כמו הגדרת יעדים ברורים, היכרות מעמיקה יותר עם תוכני התוכנית ומטרותיה והסתייעות בלמידת עמיתים להעשרת מערכי השיעור.