מהלך לאפיון ומחשוב כלים לתכנון התערבות, ניטור תפוקות והערכת תוצאות במערכת התל"ם (תיק לקוח ממוחשב) עבור ילדים ונוער בסיכון בפנימיות בפיקוח משרד הרווחה והביטחון החברתי

רקע ומטרה

משרד הרווחה והביטחון החברתי (להלן: משרד הרווחה) פועל בשנים האחרונות לפיתוח ולהטמעה של מערכות ממוחשבות לניהול מידע. מערכות אלו כוללות כלים לניהול מידע על מקבלי שירות ועל ההתערבויות הניתנות להם וכלים להבניית התערבויות ולמעקב שוטף אחר תוצאותיהן.

צוות תוצאות במכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל התבקש על ידי האגף החוץ-ביתי, משפחה, ילד ונוער והשמות מיוחדות במשרד הרווחה לסייע בגיבוש כלים עבור הפנימיות שבפיקוחו ובאפיונם: כלים להערכת מצב החניך, לגיבוש תוכנית אישית לחניך, לניטור דרכי התערבות ומדידת מידת השגת התוצאות הרצויות עבור החניך, זאת בתוך המערכת הממוחשבת תל"ם (תיק לקוח ממוחשב) במשרד (להלן: המערכת). נוסף על כך התבקש הצוות לסייע בבניית פלטים ודוחות ייעודיים בתוך המערכת שישמשו בעבודתם השוטפת של כלל העובדים: עובדים בפנימיות, מנהלי פנימיות, המפקחים על הפנימיות ועובדי המטה במשרד. במצגת זו מוצג תהליך התכנון והאפיון של הכלים בתוך המערכת.

מהלך הפרויקט

גיבוש מודל לוגי לפנימיות ברמת מקבלי השירות; גיבוש שאלון "הערכת מצב החניך ותכנון התערבות" (T0); גיבוש שאלון "ניטור תפוקות ומדידת תוצאות" (T1); אפיון השאלונים במערכת; פיילוט – מילוי השאלונים על מקרי אמת, ניתוח הנתונים, קבלת משוב וביצוע תיקונים ועדכונים; שימוש שוטף במערכת.

מבנה המערכת

  • הערכת מצב החניך: מאפיינים דמוגרפיים של החניך ומשפחתו; כוחות ומשאבים של החניך; צרכים בשבעה תחומי חיים
  • הצבת מטרות: "שאיבת" הצרכים (קשיים, דאגות ובעיות) שסומן בשלב הקודם כי הם קיימים אצל החניך במידה או בתדירות כלשהי; בחירת צרכים להתמקדות בשנה הנוכחית; הגדרת תוצאות רצויות וסמנים (אינדיקטורים) להשגתן
  • גיבוש תוכנית אישית לחניך: התאמה של דרכי התערבות לכל תוצאה רצויה; עבור כל אחת מדרכי ההתערבות, הגדרה של: המבצע או האחראי לביצוע, תדירות או משך הטיפול, מיקום הטיפול, דגשים לביצוע, וכן נימוקים לבחירת דרכי התערבות אלו מתוך רשימה סגורה; שיתוף החניך ומשפחתו בגיבוש התוכנית האישית וקבלת התחייבותם לביצועה
  • הערכה שנתית: הערכת מידת ישומן של התפוקות שתוכננו; הערכת מידת השגתן של התוצאות הרצויות
  • יצירת פלטים ודוחות מותאמים (כולל תמונת מצב והשוואה בין שנים) עבור העובדים בפנימיות, מנהלי הפנימיות, המפקחים על הפנימיות ועובדי המטה במשרד הרווחה

 

הצעה לציטוט בעברית:
רזניקובסקי-קוראס וארזי, ט. (2024). מהלך לאפיון ומחשוב כלים לתכנון התערבות, ניטור תפוקות והערכת תוצאות במערכת התל"ם (תיק לקוח ממוחשב) עבור ילדים ונוער בסיכון בפנימיות בפיקוח משרד הרווחה והביטחון החברתי. מ-24-229. מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל.

הצעה לציטוט באנגלית:

Reznikovski-Kuras, A., & Arazi, T. (2024). The Process of Planning and Specifying Tools for Intervention Planning, Output Monitoring and Outcome Evaluation in the Computerized Client File (CCF) System for Children and Youth at Risk in Residential Care Facilities. S-229-24. Myers-JDC-Brookdale Institute. (Hebrew)