הערכת התוכנית לקידום הצמיחה והפיתוח הכלכליים של האוכלוסייה הבדואית בנגב – החלטת ממשלה 3708

הצעה לציטוט בעברית:
אייל, י. תירוש, א. קינג, י. ופרנקל, מ. (2018). הערכת התוכנית לקידום הצמיחה והפיתוח הכלכליים של האוכלוסייה הבדואית בנגב – החלטת ממשלה 3708. מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל.