יוזמת ויצמן-בת ים: סיכום שלב הילדות וההתבגרות – מחקר הערכה מסכמת

 מבוא

יוזמת ‘ויצמן-בת ים’ (להלן: היוזמה) החלה לפעול בשנת הלימודים תשס”ז (2007-2006) ביוזמתה ובמימונה של ג’יין ויצמן, פילנתרופית וחברת הוועד המנהל בארגון הג’וינט העולמי (JDC). היוזמה הופעלה באמצעות ג’וינט-אשלים ובשיתוף עיריית בת ים, משרד החינוך ובהמשך גם בשיתופן של עמותת ‘יובלים’ וקרן ‘מוריה’. מטרת היוזמה הייתה לסייע לתלמידים המשתתפים בה להצליח בלימודים כדי לתרום להשגת מטרת-העל של היוזמה – השתלבות מיטבית של המשתתפים בחברה בתור מבוגרים. בסך הכול השתתפו ביוזמה 174 תלמידים משלושה שנתונים עוקבים, והמשתתפים בה נחלקו לשלוש קבוצות מרכזיות: תלמידים ממשפחות של יוצאי אתיופיה, תלמידים ממשפחות עולים שאינם יוצאי אתיופיה ותלמידים ילידי הארץ. היוזמה סיפקה לתלמידים מענים משותפים ופרטניים במשך כל שנות לימודיהם, במגוון תחומים. מכון מאיירס-ג’וינט-ברוקדייל ליווה את היוזמה במחקר במשך 14 שנות פעילותה (משנת 2006 ועד שנת 2020). דוח זה מסכם את שנות הפעילות של היוזמה בשלב הילדות וההתבגרות של המשתתפים ועד הגיעם לגיל 18.

מטרת המחקר

מטרת המחקר הייתה לבצע הערכה מסכמת ולבחון (1) את ההתפתחות של היוזמה ואת יישומה משלב הילדות וההתבגרות של המשתתפים בה ועד הגיעם לגיל 18; (2) את מטרות היוזמה, חוזקותיה, אתגרים ביישומה ותרומותיה; (3) את התשומות והתפוקות של היוזמה; (4) את תוצאות היוזמה מבחינת ההישגים בבחינות הבגרות של משתתפיה שלמדו בבתי הספר ‘המר-דרכא’ ו’בית וגן-דרכא’.

שיטות המחקר

במחקר ננקטו שיטות איכותניות וכמותיות. המערך האיכותני כלל ארבעה ראיונות עומק חצי מובנים עם בעלי תפקידים האחראים להפעלת היוזמה ולניהולה וכן ניתוח מידע מדוחות מחקר קודמים וממסמכי עבודה פנימיים של היוזמה. הנתונים נאספו בחודש יולי בשנת 2021 ונותחו באמצעות תוכנת Atlas.ti Web בגישה התמטית. המערך הכמותי כלל ניתוח של המענים שניתנו לתלמידים לאורך שנות הפעלת היוזמה וכן ניתוח הישגי בחינות הבגרות של משתתפי היוזמה. כלל הניתוחים הכמותיים נעשו באמצעות תוכנה לעיבוד נתונים – SPSS – בגרסה 24.

ממצאים

יוזמת ויצמן-בת ים נוסדה בשאיפה לקדם ניעות חברתית ושוויון הזדמנויות בין תלמידים מקבוצות אוכלוסייה מוחלשות ובין תלמידים מקבוצות אוכלוסייה חזקות יותר. היוזמה התמקדה בעיקר במענים בתחום הלימודי וכן במענים רגשיים וחברתיים; אחריהם באו מענים רפואיים ופרה-רפואיים ומענים כלכליים. רוב המענים יועדו לתלמידים, אך היו גם מענים משותפים להורים ולילדים. מענים רבים התמקדו במשתתפי היוזמה שלמדו בבתי הספר ‘המר’ ו’בית וגן’ וגם במשתתפים יוצאי אתיופיה.

ניכר כי היוזמה השיגה תוצאות ממשיות בתחום הלימודי, בתחום החברתי-רגשי ובהיבטים נוספים, ותרומתה ניכרת בקרב התלמידים, משפחותיהם והקהילה בהיבטים מגוונים. נראה אם כך כי היוזמה עמדה במטרותיה וחיזקה את האפשרות לשילוב מיטבי של משתתפיה בחברה הישראלית בהיותם מבוגרים.

 

 

הצעה לציטוט בעברית:
זוהר, ל., טוקטלי, ר., קונסטנטינוב, ו. ושורק י. (2022). יוזמת ויצמן-בת ים: סיכום שלב הילדות וההתבגרות – מחקר הערכה מסכמת. דמ-22-898. מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל.
הצעה לציטוט באנגלית:
 Zohar, L., Tokatly, R., Konstantinov, V., &  Sorek, Y.  (2022). The Weitzman-Bat Yam Initiative: Summary of the Childhood and Adolescence Phase – Summative Evaluation Study. RR-898-22. Myers-JDC-Brookdale Institute. (Hebrew)