דוח מעקב שני: ביצוע תכנית החומש לשיפור קליטת יוצאי אתיופיה– תקציבים 2008–2010

מדינת ישראל פועלת להעמיק את הטיפול באוכלוסייה האתיופית ולבסס את התכנון והביצוע על סמך קביעת יעדים ומעקב אחר היישום והתפוקות. במסגרת זו, אישרה הממשלה בתחילת 2008 את תכנית החומש לשיפור קליטת יוצאי אתיופיה לשנים 2008-2012.

התכנית מתבצעת בשתי רמות: ארצית ושכונתית. ברמה הארצית התכנית עוסקת בכלל אוכלוסיית הצעירים (גילאים 16-35) הנמצאים על סף השתלבות בחיים האזרחיים ובשוק העבודה (מענה רוחבי). ברמה השכונתית התכנית מתמקדת במספר שכונות בעלות ריכוז גבוה של יוצאי אתיופיה (מענה ממוקד) ומאפשרת מענים נוספים, מעבר לניתן במסגרת השירותים הארציים. בביצוע התכנית שותפים המשרד לקליטת עלייה, משרד הרווחה והשירותים החברתיים, משרד החינוך, משרד התעשיה המסחר והתעסוקה ומשרד השיכון והבינוי.

דוח זה מציג מעקב אחר ביצוע הפעילויות השונות במסגרת תכנית החומש בשנים 2008-2010. הדו"ח מתייחס לביצוע התקציב ולמספר המשתתפים בתכניות הספציפיות השונות המבוצעות ברמה הארצית וברמה השכונתית על-ידי כל משרד מתקציבי החומש.

ממצאים עיקריים כפי שעולים מהמעקב:

  • התקציב המאושר לכלל המשרדים בשנים 2008-2010 היה 324.5 מיליון ₪. מתוך תקציב זה, 224.2 מיליון ₪ הוקצו למענקים ומשכנתאות ו- 100.3 מיליון ₪ הוקצו לכל שאר התכניות. ניצול וביצוע התקציב של התכניות שאינן מענקים ומשכנתאות היה 90.1 מיליון ₪ המהווים 90% מהתקציב המאושר. ניצול וביצוע המענקים והמשכנתאות היה בשיעור נמוך הרבה יותר ועמד על 67.6 מיליון ₪ המהווים 30% מהתקציב המאושר למענקים ולמשכנתאות, בגלל קושי במימוש תכנית המשכנתאות.
  • יש דרכים שונות להראות את היקף ההשתתפות בתכנית מכיוון שאותו האדם יכול להשתתף ביותר משנה אחת וביותר מפעילות אחת. לכן בדוח אנו מציגים את מספר המשתתפים בכל פעולה ובכל שנה. על-מנת לסכם את הפעילות אנו משתמשים על-פני שנים ועל-פני תכניות אנו משתמשים במונח יחידות פעילות. כלומר, כל אדם שהשתתף בתכנית מסוימת בשנה כלשהי נספר כיחידת פעילות.
  • כפי שניתן לראות יש היקף משמעותי מאוד של פעילות במגוון תחומים ברמה הארצית ובישובים הכלולים בתכנית הממוקדת.
  • אנו מודדים את היקף הפעילות לפי מספר משתתפים שהשתתפו בכל פעילות ללא קשר להשתתפות שלהם בפעילויות אחרות ומכנים זאת יחידות פעילות. מספר יחידות הפעילות בתכניות השונות בשנים 2008-2010 עמד על יותר מ-75,500 יחידות בפועל