מחקר מעקב על תכניות ההכשרה של סוכני שינוי במיזם "ממשלה-חברה אזרחית"

"מיזם ממשלה-חברה אזרחית" הוקם בשנת 2012 כשותפות בין שבעה משרדי ממשלה (עבודה, רווחה ושירותים חברתיים; אוצר; חינוך; בריאות; רוה"מ; משפטים; וקליטה) לבין החברה האזרחית, נציגי התפוצות ומכון אלכא למנהיגות וממשל בג'וינט ישראל. מטרת המיזם לחזק את הממשק בין הממשלה לחברה האזרחית וליצור מערכת כוללת (ecosystem). כל זאת, לטובת חיזוק החוסן החברתי בישראל.

המיזם מורכב מכמה מוקדי פעילות: גיבוש תפיסה ומדיניות, יצירת כלים לפעולה, הקמת תשתיות והכשרת סוכני שינוי לחיזוק עשייה משותפת. בשנים 2017-2014 פעלו מגוון תוכניות להכשרת מנהלים ממגזרי הממשלה, החברה האזרחית והשלטון המקומי, כדי שישמשו סוכני שינוי. מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל ביצע הערכה שלהן.

בתוכניות השתתפו 176 מנהלים, רובם מהממשלה ומהחברה האזרחית וכמה מהם מהשלטון המקומי. שתיים מהתוכניות התקיימו במתכונת חד-מגזרית: "מרחב" יועדה לממשלה ו"חלון לממשל" לחברה האזרחית. התוכנית "מרחב משותף" התקיימה במתכונת משולבת. התוכניות כללו בין 4 ל-10 מפגשים, ואלה נפרשו על-פני 14-6 ימים. חלק מהתוכניות כללו התנסות יישומית בעבודה על פרויקטים.

מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל ביצע מחקר מעקב אחר שישה מחזורים (153 מנהלים) של תוכניות ההכשרה. במסגרת המחקר הועבר לכלל בוגרי תוכניות ההכשרה שאלון למילוי עצמי (69% היענות) והתקיימו ראיונות עומק חצי מובנים עם 22 בוגרים. לצד זאת, נעשתה אינטגרציה של ממצאי מחקרי ההערכה הקודמים, אשר התבצעו עם סיום כל אחת מהתוכניות, כדי שאפשר יהיה לראות את התמונה הכוללת ואת ההבדלים בין התוכניות. השילוב של שני חלקי המחקר אפשר לראות את תמונת המצב עם סיום ההכשרה אל מול ממצאים שהתקבלו לאחר זמן.

ממצאי המחקר העיקריים:

  • ההישג הבולט ביותר של התוכניות הוא בשינוי התפיסה של המשתתפים לאורך זמן: המשתתפים גיבשו תפיסות ועמדות חיוביות בנוגע למגזרים האחרים וליחסים איתם, והראייה הזאת המשיכה ללוות אותם גם לאחר סיום התוכניות.
  • רוב המשיבים דיווחו כי הם משתמשים גם בהווה בידע ו/או בכלים שרכשו וכי שינו את דרכי העבודה עם ארגונים מהמגזר שלהם או ממגזרים אחרים.
  • רוב המשיבים דיווחו כי שמרו על קשר עם משתתף/ת אחד/ת לפחות מהמגזר שלהם, ורוב המשיבים מהתוכנית המשולבת ("מרחב משותף") שמרו על קשר עם לפחות משתתף/ת אחד/ת ממגזרים אחרים. עם זאת, מיעוט מהקשרים הם לצורך קידום נושא או פרויקט משותף.
  • כמחצית מהפרויקטים במסגרת התוכניות המשיכו לפעול גם לאחר סיומן.
  • ממצאי הראיונות מעלים סייגים לגבי יישום הנלמד בתוכניות: המרואיינים התקשו לתת דוגמאות לכלים ספציפיים שרכשו בתוכניות ושהם משתמשים בהם בהווה; השינויים בדרכי העבודה היו בדרגות שונות, וחלקם היו נקודתיים ולא סדורים; רק מיעוט מהמרואיינים הרגישו שהפכו לסוכני שינוי ומהראיונות עלו קשיים וחסמים.
  • בראיונות היה קול נוכח לפיו יש מקום למנף את מה שהושג ולדחוף להמשך עשיה, ועלתה תחושת החמצה בהקשר זה.

המחקר הוזמן ומומן על-ידי "מיזם ממשלה-חברה אזרחית".

 

 

הצעה לציטוט בעברית:
דולב, ה., קדם-קדיש, ל., רזניקובסקי, א., אייזיק, ע. וטל הדר, ר. (2019). מחקר מעקב על תכניות ההכשרה של סוכני שינוי במיזם "ממשלה-חברה אזרחית".
מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל.