מגמות בהעסקת כוח אדם בתחום הבריאות בעידן יישום חוק ביטוח בריאות ממלכתי

בעשור האחרון חלה עלייה בשיעור הרופאים לאוכלוסייה וכן עלייה מתונה מאוד בשיעור האחיות לאוכלוסייה. עלייה זו קשורה, בין היתר, לקליטת רופאים ואחיות שהגיעו לישראל בגל העלייה האחרון מברית-המועצות לשעבר. אולם, ממדיה של עלייה זו, במיוחד בקרב הרופאים, מפתיעים, לנוכח המספר הגבוה של רופאים שהיו בישראל טרם גל העלייה, לאור האומדן הנמוך למספר המקומות הפנויים בשוק ולנוכח העלייה התלולה בשכר הרופאים בשנים 1990-1995. כל זאת בתקופה של לחצים תקציביים הקשורים לחקיקת חוק ביטוח בריאות ממלכתי.

המחקר, המתבסס על ניתוח משני של נתונים ממאגרי מידע קיימים לשנים 1990-2000 ועל ראיונות עם אנשי מפתח במערכת הבריאות, מספק תמונה מקיפה של המגמות בהעסקת רופאים ואחיות על פני זמן ובוחן את השינויים שחלו במגמות אלה. המחקר מתאר את מגמות השינוי והרכבו, ובוחן חלק מן ההסברים האפשריים, לשינויים שחלו בהעסקת כוח אדם (במונחים של מי, מתי, היכן ובאיזה אופן נקלט בעבודה כוח אדם זה).

בין ממצאי המחקר העיקריים:

  • קצב הגידול בהעסקת רופאים היה גבוה במיוחד בשנים 1995-1997 ונמוך הרבה יותר בתקופה שלאחר 1998.ממצאים אלו תואמים את התחרות הרבה בין קופות החולים והתרחבות שירותי הבריאות שאפיינה את השנים מייד לאחר חקיקת חוק ביטוח בריאות ממלכתי, ואת תקופת הלחץ התקציבי שהחלה ב-1998. העלייה במספר הרופאים המועסקים הייתה הן בבתי-החולים והן בקהילה, אך שיעור העלייה ברופאים לנפש היה גבוה יותר בקהילה מאשר במסגרות האשפוז.
  • רק חלק קטן מהיקף הקליטה בתעסוקה מוסבר על-ידי הירידה במספר שעות עבודה בשבוע של רופאים. גם קליטת רופאים בעבודה בפריפריה, וצמצום הפערים בין הפריפריה למרכז, מסבירים רק חלק מסך הגידול במספר הרופאים המועסקים. נראה, שהן במערכת האשפוז והן בקהילה, עיקר ההרחבה בהעסקת רופאים נעשתה באפיקי העסקה שאינם מוגבלים על-ידי תקנים, כגון תאגידי בריאות, וכן באמצעות העסקת רופאים במסגרות שונות בקהילה שאינן של קופות-החולים.
  • בתקופה שנבדקה עלה חלקם של עולים, צעירים ונשים, שהם כוח אדם זול יחסית, במצבת כוח האדם בבריאות.
  • העלייה ביחס אחיות לאוכלוסייה באותה התקופה הייתה מתונה מאוד, הייתה עלייה ניכרת בשיעור האחיות לנפש במערכת האשפוז, ואילו בקהילה הייתה ירידה בולטת בשיעור זה. השינוי העיקרי במבנה כוח האדם הסיעודי הוא התוספת של אחיות עולות מברית-המועצות לשעבר.
  • הממצא לפיו באותה תקופה חלה עלייה ביחס רופאים לאוכלוסייה בקהילה, וירידה ביחס אחיות לאוכלוסייה בקהילה, רומז על כך שהייתה תחלופה מסוימת בין העסקת רופאים להעסקת אחיות בקהילה.

המידע המוצג בדוח זה מיועד לסייע לקובעי המדיניות בתכנון מדיניות כוח אדם בתחום הבריאות. בימים אלו הונחו על שולחן הממשלה המלצות "הוועדה לבחינת הרפואה הציבורית" (ועדת אמוראי) המתייחסות למבנה, העסקה ושכר הרופאים במערכת הציבורית. ביצוע המלצות הוועדה ומימונן מחייבים הבנה מעמיקה של המגמות בהתפתחות כוח האדם הרפואי במערכת.

המחקר מומן בסיוע מענק מחקר מן המכון הלאומי לחקר שירותי הבריאות ומדיניות הבריאות.