מגמות בדעת הציבור על רמת השירות במערכת הבריאות ועל תפקודה, לפי מאפייני רקע – דוח אינטראקטיבי

מאז החלת חוק ביטוח בריאות ממלכתי בשנת 1995, עוקב מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל אחר דעת הציבור על רמת השירות ועל תפקוד מערכת הבריאות באמצעות סדרת סקרים דו-שנתיים (להלן: סקרי חבב"מ). האוכלוסייה הנסקרת היא תושבי ישראל בני 22 ויותר. מדגם המשיבים מייצג את אוכלוסיית ישראל הבוגרת לפי הפרמטרים מגדר, קבוצת אוכלוסייה (יהודים ואחרים וערבים), גיל וקופת חולים מבטחת. הסקרים נערכים בטלפון בעברית, ערבית ורוסית. המחקר נערך בליווי ועדת היגוי ששותפים בה נציגים מכל קופות החולים, ממשרד הבריאות, ממשרד האוצר, מהמוסד לביטוח לאומי, מארגוני חולים ומהאקדמיה.

נתוני סקרי חבב"מ שנערכו בין השנים 2021-1999 אוגדו במאגר נתונים מרכזי ועל בסיסו נבנה דוח אינטראקטיבי מבוסס BI . הדוח המוצג כאן מתאר מגמות בדעת הציבור על תפקוד מערכת הבריאות בכמה נושאים: רפואת המשפחה, רפואה יועצת, רפואה מרחוק, קופות החולים, אמון במערכת הבריאות, ויתור על שירותי בריאות ופנייה אל מחוץ למערכת הבריאות הציבורית.

מטרות הדוח:

  1. לייצר כלי יישומי להפקת מידע משמעותי מנתוני סקרי חבבם לבחינת מגמות על פני זמן
  2. לאפשר מענה מהיר על מנעד רחב של שאלות מחקר לצורכי מדיניות שונים ומתפתחים
  3. לספק נתונים היסטוריים ועדכניים למשתמשי קצה באופן נגיש ולרכזם בפלטפורמה אחת
  4. להרחיב על המידע הזמין בדוחות המחקר לפי מאפייני רקע רבים לבחירת המשתמש

הדוח מאפשר למשתמשי הקצה:

  1. לצפות במגמות בדעת הציבור במדדים רבים שנבחנו בסקרים שנערכו בין השנים 2021-1999, לפי פרקי הסקרים
  2. לפלח את מדדי הסקרים לפי מאפייני רקע רבים, ובהם: מגדר, גיל, קבוצת אוכלוסייה (יהודים ואחרים, ערבים), מידת דתיות (חרדים, יהודים לא חרדים), הכנסה, חולים כרוניים, אנשים עם מוגבלות, קופת חולים, מחוז, ומדד פריפריאליות של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
  3. להתמקד בקבוצות מסוימות באוכלוסייה לפי מאפייני רקע

 

הצעה לציטוט בעברית:
מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל. (2024). מגמות בדעת הציבור על רמת השירות במערכת הבריאות ועל תפקודה, לפי מאפייני רקע – דוח אינטראקטיבי.