"נקודת מפנה" לקידום יזמות והכנה לעולם העבודה בקרב בני נוער במצבי סיכון: מחקר הערכה

"נקודת מפנה" מאגדת חמש תכניות המטפלות בבני נוער במצבי סיכון בכלים של תעסוקה ויזמות. מטרת התכנית היא לספק מענים שיסייעו לקדם את הכנתם של בני הנוער לעולם העבודה. התכנית הוקמה ב-2006 ביוזמת עמותת אשלים והיא כוללת את תכנית NFTE – תכנית הכשרה ליזמות עסקית; "רשתות" – תכנית הכנה לכישורים וקישורים בעולם העבודה); "עשינו עסק" – תכנית להקמה ולליווי מיזמים עסקים; "דרך המלך" – תכנית חונכות המשלבת גם הכשרה והשמה תעסוקתית, ו"אוניברסיטה בעם" – תכנית לימוד קורסי מבוא באוניברסיטה בתחומים שונים). מלבד מענים לבני נוער המשתתפים בתכניות, שואפת "נקודת מפנה" גם לתרום לשירותים העובדים עם נוער בסיכון בחיזוק עבודתם בתחום הכנה לעולם העבודה.

בפיתוח "נקודת מפנה", בהפעלת התכניות ובמימומן משתתפים המגזר הממשלתי-ציבורי, המגזר העסקי והמגזר השלישי.

מחקר ההערכה בוצע בשנים 2009–2010, כדי לספק למפעילי התכנית מידע על אופן הפעלתה, כבסיס לשיפורה ולהרחבתה. המחקר כלל ניתוח אינטגרטיבי של התכניות הפועלות ב"נקודת מפנה", תוך בחינת סוגיות משותפות בהפעלה ותוך בחינה מעמיקה של שתיים מהתכניות הפועלות: NFTE ו"דרך המלך".

במסגרת המחקר, נסקרה היוזמה בכללותה ונערכה השוואה בין עקרונות הפעולה של היוזמה לבין עקרונות העבודה העולים מן הספרות המקצועית על תכניות מעבר לעולם העבודה עבור נוער בסיכון. המחקר מצביע על מספר גורמי הצלחה  שקיימים ב"נקודת מפנה", כגון הקניית מיומנויות רכות ותמיכה של מבוגר משמעותי. עלו גם עקרונות פעולה שאינם מתבצעים באופן מלא בתכניות ואשר הומלץ להוסיפם: ליווי ומעקב ארוך טווח, התייחסות פרטנית ושילוב המגזר העסקי כבר בשלבי פיתוח התכנית.

ממצאי המחקר הוצגו בפני צוות התכנית וחברי ועדת ההיגוי של התכנית והם תרמו לשיפור הליכי העבודה הן ב"נקודת מפנה" כתכנית הגג והן בתכניות שהוערכו לעומק. היה ניסיון להפיק לקחים מתוך הלמידה על התכניות השונות והוכנסו שינויים רבים בהפעלת התכניות ובניהול הכולל.

הדוח כולל גם את תקצירי ההערכות של תכניות NFTE ו-"דרך המלך". דוחות על ממצאי הערכת תכניות אלה פורסמו במהלך 2011. המחקר מומן בסיוע אשלים ובשיתוף עם הבנק הבינלאומי הראשון ועם "מתן משקיעים בקהילה".