סקר הבריאות שעורכת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ומידת השימוש בו לצורכי קבלת החלטות במערכת הבריאות

באיזו מידה תורם סקר הבריאות של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה להחלטות מדיניות הקשורות במערכת הבריאות? האם היה יכול לתרום יותר אילו נערך במתכונת שונה?

שאלות אלה נדונות בדוח המציג ממצאי מחקר מקרה בנושא סקר הבריאות, שהוא אחד ממקורות המידע המרכזיים והזמינים ביותר בישראל בנושאי הבריאות ושירותי הבריאות. הסקר, שהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה עורכת בשיתוף עם משרד הבריאות, הוא סקר רב תכליתי, הנערך על מדגם מייצג ארצי גדול. הסקר כולל בעיקר שאלות על השימוש בשירותי בריאות שונים ועל הימצאותן של מחלות כרוניות; בכל פעם שמתבצע הסקר נוספות לו גם מספר שאלות על נושאים מיוחדים.

הניתוח המוצג בדוח זה הוא חלק ממחקר רב-שנתי ובו נבדק תפקיד הנתונים והמחקר בתהליכי קבלת החלטות ממשלתיות משמעותיות הקשורות ליישום חוק ביטוח בריאות ממלכתי. יצוין כי סקר הבריאות, כסקר רב תכליתי, לא תוכנן במקור לספק נתונים הקשורים לחוק ביטוח בריאות ממלכתי, אך הייתה אפשרות להתאימו, לפחות חלקית, לצורכי המידע הקשורים לחוק.

הניתוח בדוח זה מבוסס בעיקר על ראיונות עומק עם משתמשים ומשתמשים פוטנציאליים בממצאי הסקר ועם האחראים על מימון, תכנון וביצוע הסקר. נבחנים שלושה סוגי שימושים בנתוני הסקר ונמצא כי:

  • ניטור כללי של מערכת הבריאות – נמצא כי הסקר תרם רבות לניטור המערכת, במיוחד בניתוח השונות בין השימוש בשירותי הבריאות ובמצב הבריאות בקרב קבוצות אוכלוסייה.
  • תשומות לקביעת מדיניות בעשר החלטות חשובות הקשורות לחוק ביטוח בריאות ממלכתי – נמצא כי הסקר תרם רבות לאחת מתוך עשר ההחלטות שנבחנו וכן כי הוא תרם במידה מסוימת לשתי החלטות נוספות. אולם, כמעט לא נמצאה תרומה של הסקר לשאר שבע ההחלטות שנבדקו.
  • הערכה של השפעת החלטות הקשורות לחוק ביטוח בריאות ממלכתי – עד היום, נתונים מן הסקר לא תרמו תרומה משמעותית לבחינת השפעתן של החלטות הקשורות לביטוח בריאות ממלכתי.

התרומה המוגבלת של הסקר לקביעת מדיניות ולמעקב אחר השפעות היא בשל היותו קצר, בשל תדירות בלתי-מספקת ובשל היותו סקר רב-תכליתי שלא הותאם די צורכו לצורכי המידע המשתנים של קובעי המדיניות.

ייתכן, אמנם, שדי בתרומות הסקר הנוכחיות להצדיק את קיומו, אולם ממצאי המחקר מצביעים על כך שהסקר היה יכול לתרום יותר, אילו נערך במתכונת שונה. ממצאי המחקר כבר מסייעים למשרד הבריאות וללמ"ס להכניס שינויים בסקר ולפתח אסטרטגיה רב-שנתית באשר לתדירות, לאורך ולמוקד של סקרי הבריאות העתידיים.

מחקר זה נערך במימון קרן קוני וברט רבינוביץ לעידוד מחקר חדשני ויצירתי בג'וינט-מכון ברוקדייל, ובעזרת מענק מחקר מהמכון הלאומי לחקר מדיניות הבריאות ושירותי הבריאות.