שימוש בממצאי מחקר במערכת לרווחת הילד והמשפחה במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

רקע

בישראל נערכים מדי שנה מחקרים יישומיים שנועדו לסייע בתהליכים של קבלת החלטות וקידום מדיניות. משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים (להלן: משרד הרווחה) מייחס חשיבות רבה לשימוש בממצאי מחקר בתהליכי העבודה, והוא יוזם ביצוע מחקרים על סוגיות שעומדות במרכז פעילותו. המחקרים נערכים על ידי האגף למחקר, תכנון והכשרה במשרד או בליוויו, על ידי גופי מחקר חיצוניים, כגון מכוני מחקר וחוקרים ממוסדות אקדמיים ועל ידי חוקרים עצמאיים. מלבד אלה, נערכים מחקרים רבים נוספים הנוגעים לשירותי המשרד ולתחומי פעילותו, שאותם המשרד לא יוזם, אך הם נעשים באישורו.

מטרת המחקר

משרד הרווחה פנה למכון מאיירס-ג’וינט-ברוקדייל בבקשה לערוך מחקר איכותני שיבחן היבטים מרכזיים של השימוש בממצאי מחקר על ידי קובעי מדיניות ומקבלי החלטות בדרגים שונים במשרד במערכת השירותים לרווחת הילד והמשפחה, זאת לצורך לימוד על דרכים לשימוש אפקטיבי ומיטבי במידע ובממצאי מחקרים במערכת שירותי הרווחה בישראל.

שיטת המחקר

המחקר נערך בשיטה איכותנית באמצעות ראיונות עומק חצי מובנים עם 18 אנשי מטה במשרד הרווחה מדרגים שונים ומתחומי עיסוק שונים במערכת לרווחת הילד ומשפחתו, שבה ביקש המשרד להתמקד. זאת במטרה לספק תמונה רחבה על ניסיונם בשימוש בממצאי מחקרים ועל התובנות שניתן להפיק מניסיון זה.

ממצאים

מן המחקר עולה בבירור החשיבות הרבה שמייחסים אנשי המטה במשרד הרווחה להתבססות על מחקרים בתכנון מדיניות חברתית ובשיפורה. המחקר מצביע על שורה של גורמים המסייעים לשימוש במחקרים, הנוגעים לרלוונטיות המחקר ואיכותו, לקשרים טובים בין מזמיני מחקר לחוקרים ולטיב הצגתו של המחקר וכן על גורמים אחרים, אשר מקשים לעשות בהם שימוש, הנוגעים לפער זמנים בין תהליכי קביעת מדיניות לבין תהליכי עריכת מחקר, לתרבות הארגונית שאינה מעודדת שימוש במחקר ולהיעדר תקציב ליישום ההמלצות. הממצאים מתייחסים למחקרים שהמשרד יוזם ומזמין ולמחקרים שאותם הוא רק מאשר.

מסקנות

ממצאי המחקר בשילוב עם סקירת הספרות אפשרו לנסח המלצות לשיפור יכולתו של משרד הרווחה להשתמש בממצאי מחקרים ולהפיק מהם את המרב. בין השאר עולה מן הממצאים כי מומלץ שהחוקרים יקפידו על שימוש במתודולוגיה תקפה ומהימנה המתאימה לסוגיות הנבחנות, על הצגה מיטבית של המחקר ועל מתן המלצות ברורות וישימות. כמו כן מומלץ שמשרד הרווחה יפעל להתאמת עיתוי הזמנתם של מחקרים ליכולתו להשקיע בתהליכי פיתוח מדיניות, בשיפורה או בבחינתה מחדש, בהכשרת קובעי מדיניות לעבודה עם חוקרים ולהיעזרות במחקרים, ובהכשרת המפקחים הארציים לתיווך ממצאי המחקרים. המלצות אלה מובאות בסופו של דוח מחקר זה.

הצעה לציטוט בעברית:
לף, י. ושורק, י. (2019). שימוש בממצאי מחקר במערכת לרווחת הילד והמשפחה במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים.
דמ-19-806. מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל.

הצעה לציטוט באנגלית:
 Loeff, Y., & Sorek, Y. (2019). Use of Research Findings by Child and Family Social Services, Ministry of Labor, Social Affairs and Social Service. RR-806-19. Myers-JDC-Brookdale Institute. (Hebrew)