שימוש ב-Google Trends לבחינת מגמות השינוי בביקוש לזנות בישראל

רקע

החוק לאיסור צריכת זנות (הוראת שעה ותיקון חקיקה), אשר חקיקתו הושלמה ב-31 בדצמבר 2018, נועד להביא לצמצום הזנות באמצעות איסור צריכת זנות. על פי החוק, אדם שצורך מעשה זנות או נמצא במקום המשמש למעשי זנות כדי לצרוך מעשה זנות, עובר עבירה מנהלית הכרוכה בתשלום קנס של 2,000 ש"ח. בגין עבירה שנייה ניתן כפל קנס, ובגין עבירה שלישית ויותר נפתח תיק במשטרה ונשקלת הגשת כתב אישום. החוק נקבע כהוראת שעה לחמש שנים, והוא מלווה במחקר שמבוצע על ידי מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל ובוחן את יישום החוק ואת השפעתו על צריכת זנות. מחקר זה הוא מחקר נוסף למחקר המלווה, והוא בוחן את מגמות השינוי בביקוש לזנות בישראל באמצעות שימוש באתר Google Trends.

מטרה

מטרת המחקר הייתה לבחון את מגמות השינוי בביקוש לזנות בישראל באמצעות שימוש בנתוני החיפוש ב-Google אחר מונחים הקשורים לביקוש לזנות. המחקר בחן בפרט את השינויים בביקוש לזנות לאחר חקיקת החוק לאיסור צריכת זנות, ובכך יתרום להסקת מסקנות בנוגע לחוק ולעניין הארכת תוקפו.

שיטה

לאחר שיחות שנערכו עם מומחים בחקר הזנות, נשים העוסקות בזנות וצרכני זנות, הוחלט לבחון את מגמות החיפוש אחר שלושה מונחים המשמשים לצריכת זנות: "זונות", "נערות ליווי" ו"דירות דיסקרטיות". נתוני מונחי החיפוש הופקו מאתר Google Trends, עבור התקופה שבין פברואר 2013 לינואר 2023.

הנתונים עובדו בתוכנת SPSS בגרסה 28. הופקו תרשימים לתיאור מגמות החיפוש במשך השנים, על בסיס הנתונים הגולמיים ופעם נוספת לאחר נטרול שונות מקרית ועונתית. נקודות השינוי במגמות של התרשימים אותרו באמצעות רגרסיות joinpoint. כמו כן בוצעו ניתוחי רגרסיה לינארית להשוואה בין שלוש השנים שלפני אישור החוק ובין שלוש תקופות מרכזיות במחקר: התקופה שלאחר אישור החוק ולפני תחילת מגבלות מגפת הקורונה, תקופת המגפה ותקופת הפוסט-קורונה (המחצית השנייה של שנת 2022). כדי לבחון את מגמות החיפוש במונח שמייצג פעילות שהושפעה מתקנות מגפת הקורונה אך אינה קשורה לביקוש לזנות, הופקו נתונים מאתר Google Trends עבור המונח "חדר כושר", והופקו עבורם תרשימים ורגרסיה זהים לאלו של שלושת מונחי החיפוש.

ממצאים מרכזיים

לאחר אישור החוק חלה ירידה בהיקף החיפושים של שלושת המונחים. במונח החיפוש "זונות" חלה ירידה עוד לפני אישור החוק, והיא המשיכה גם לאחריו. במונחי החיפוש "נערות ליווי" ו"דירות דיסקרטיות" חל שינוי מגמה ומעבר למגמת ירידה בנקודות זמן הסמוכות לאישור החוק. כפי שעלה ממודלים על פי רגרסיית joinpoint, שינויי המגמה בולטים ומובהקים. היקף החיפושים ירד עד לנקודת קצה תחתונה עם פרוץ מגפת הקורונה ובשנים אחר כך חלה בהן תנודתיות. למרות תחילתה של מגמת עלייה בתקופת הפוסט-קורונה, היקף החיפושים בתקופה זו נותר נמוך באופן מובהק מהיקף החיפושים בתקופה שלפני אישור החוק.

היקף החיפושים במונח "חדר כושר" ירד עם תחילת תקנות מגפת הקורונה, אולם חזר לרמתו הקודמת לאחר הסרת המגבלות וחזרת המשק לפעילות מלאה, במחצית השנייה של שנת 2022. ממצא זה מצביע על כך שהירידה בביקוש לזנות לאחר אישור החוק ואכיפתו אינה תוצאה מאוחרת של מגפת הקורונה.

סיכום ומסקנות

בכללותם, הממצאים תומכים באפשרות שבעקבות אישור החוק לאיסור צריכת זנות חלה ירידה בהיקף הביקוש לזנות. עם זאת, יש לתמוך את הממצאים בבדיקה נוספת אשר תביא בחשבון את היקף החיפושים בשנת 2023. המחקר מקדם את ההבנה בנוגע למגמות השינוי בביקוש לזנות בישראל, ומצביע על הפוטנציאל של אתר Google Trends ככלי מסייע בבחינת מגמות חברתיות ובעיצוב מדיניות.

 

 

הצעה לציטוט בעברית:
לוי-זוהר, א., פלק, א., ריבקין, ד. והרטל, מ. (2023). שימוש ב-Google Trends לבחינת מגמות השינוי בביקוש לזנות בישראל. דמ-23-976. מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל.

הצעה לציטוט באנגלית:
Levi-Zohar, A., Falk, A., Rivkin, D., & Hartal, M. (2023). Using Google Trends to Examine Changes in the Demand for Prostitution in Israel. RR-976-23. Myers-JDC-Brookdale Institute. (Hebrew)