מגמות להכשרה מקצועית עבור תלמידי חינוך מיוחד במדינות אחרות

הצעה לציטוט בעברית:
לף, י. ואייל, י. (2016). מגמות להכשרה מקצועית עבור תלמידי חינוך מיוחד במדינות אחרות.
מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל.