לקראת הרפורמה הביטוחית בבריאות הנפש: דפוסי עבודה ומתן טיפול ועמדות כלפי הרפורמה בקרב פסיכולוגים, פסיכיאטרים ועובדים סוציאליים

מדינת ישראל עומדת לפני העברת האחריות לשירותי בריאות הנפש לקופות החולים, במסגרת הרפורמה הביטוחית בבריאות הנפש. שינוי זה הוא משמעותי לכלל הציבור בישראל וכן לאנשי המקצוע הפועלים בתחום זה ולקופות החולים שמקבלות את האחריות למתן השירות. לקופות, העבודה האינטנסיבית עם אנשי המקצוע, ובמיוחד עם פסיכולוגים ועובדים סוציאליים, היא התנסות חדשה יחסית; ואילו אנשי המקצוע יידרשו להסתגל לעבודה במסגרת טיפול מבוקר, הכולל ריסון עלויות בד בבד עם הבטחת איכות הטיפול, תוך בקרה ופיקוח על תהליך הטיפול ותוצאותיו.

דוח זה, המציג ממצאים  מן המחקר המקיף הראשון בישראל על אנשי מקצוע בבריאות הנפש, הוא חלק ממאמץ מקיף להעריך את העברת האחריות לבריאות נפש למסגרת חוק ביטוח בריאות ממלכתי. הדוח בוחן את דפוסי העבודה ואת העמדות כלפי הרפורמה של אנשי המקצוע, תוך התמקדות בשאלות:

  • עד כמה אנשי המקצוע רואים את הרפורמה באור חיובי או שלילי?
  • עד כמה דפוסי העבודה והטיפול היום תואמים עבודה לפי עקרונות של טיפול מבוקר, שיאפיינו את העבודה עם קופות החולים לאחר הרפורמה?
  • האם יש הבדלים בין הפסיכיאטרים, הפסיכולוגים והעובדים הסוציאליים בשאלות אלה?

לצורך המחקר נערכו ראיונות עומק עם אנשי מקצוע מובילים ונעשה סקר דואר ארצי בקרב: (1) מדגם של בעלי תעודת מומחה בפסיכולוגיה קלינית ו/או רפואית בגיל העבודה; (2) כְּלל הפסיכיאטרים בגיל העבודה; (3) מדגם של עובדים סוציאליים במסגרות בריאות הנפש של משרד הבריאות. הסקר נערך בין דצמבר 2011 למאי 2012 (לפני ההחלטה על העברת האחריות לבריאות הנפש לקופות החולים בצו ממשלתי).

הדוח מציג מידע מקיף על נתוני הרקע האישי והמקצועי של אנשי המקצוע, מאפייני עבודתם, מאפייני הטיפול, הגישות והכלים בטיפול וכן על אופי הקשר עם גורמים מקצועיים אחרים במערכת הבריאות. נוסף על כך, מובאות תפיסות אנשי המקצוע בנוגע להשפעת הרפורמה על דפוסי העבודה ותהליכיה, תהליך הטיפול והפונים לטיפול,  סטנדרטים מקצועיים ואיכות הטיפול, תהליכי ההכשרה וההתמחות, שוק העבודה העתידי ונגישות הטיפול וזמינותו.

הממצאים יסייעו למשרד הבריאות ולקופות בהעמקת ההיכרות עם אנשי המקצוע ובהבנת גישותיהם ובכך יסייעו לשפר את התקשורת עמם. בנוסף, הממצאים מספקים בסיס (base line) לבחינה ולמדידה של השינויים אשר יתרחשו בעקבות הרפורמה. מתוכנן מחקר המשך עתידי שיבחן את השפעת הרפורמה על אנשי המקצוע, כחלק מתכנית ההערכה הכוללת של הרפורמה שהמכון מבצע.

המחקר מומן בסיוע מענק מחקר מן המכון הלאומי לחקר שרותי הבריאות ומדיניות הבריאות.

הצעה לציטוט בעברית:
ניראל, נ. וסמואל, ה. (2013).לקראת הרפורמה הביטוחית בבריאות הנפש: דפוסי עבודה ומתן טיפול ועמדות כלפי הרפורמה בקרב פסיכולוגים, פסיכיאטרים ועובדים סוציאליים. דמ-13-639. מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל.

הצעה לציטוט באנגלית:
Samuel, H., & Nirel, N. (2013). Work Practices, Provision of Care and Attitudes towards the Mental Health Insurance Reform among Psychologists, Psychiatrists and Social Workers. RR-639-13. Myers-JDC-Brookdale Institute. (Hebrew)