בעלי מוגבלות צעירים בישראל: השתלבות בתעסוקה – משאבים, חסמים וצרכים

בעשורים האחרונים גדל הקושי של צעירים רבים להשתלב בשוק העבודה בעולם ובישראל. סוגיה זו עולה ביתר שאת בקרב צעירים בעלי מוגבלות ובקרב צעירים בעלי השכלה נמוכה. דוח זה מציג לראשונה מידע מקיף ועדכני על מאפייניהם של צעירים בעלי מוגבלות, על מידת הצלחתם בשילוב בעבודה ובלימודים, על קשייהם, על הסתייעותם במערכות ועל צורכיהם בסיוע. זאת במטרה להגביר את המודעות לצורכיהם וליצור בסיס לתכנון מדיניות ולתכניות שיקלו עליהם את המעבר לחיים הבוגרים.

הדוח הוא אחד מסדרת דוחות המבוססים על מחקר מקיף שעסק בצעירים בסיכון לאי-תעסוקה או לתעסוקה ברמה נמוכה. שני הדוחות האחרים עוסקים באוכלוסיות אלה: 1. צעירים שאינם עובדים ואינם לומדים לימודים על-תיכוניים ואף אינם מתכוונים להתחיל לימודים כאלה בשנה הקרובה; 2. צעירים עובדים בעלי 12 שנות לימוד או פחות. איסוף הנתונים על שלוש האוכלוסיות נעשה במקביל. בסך הכול רואיינו כ-1,200 צעירים.

מדגם משוקלל של כ-400 צעירים בעלי מוגבלות, שאותרו בשאלון סינון, רואיינו ריאיון מקיף בטלפון. המדגם נועד לייצג את אוכלוסיית בעלי המוגבלות בני 26-23, בסך הכול 60,880 צעירים (14% מקבוצת הגיל). האוכלוסייה חולקה לשתי קבוצות: קבוצה א – צעירים עם מוגבלות פיזית/חושית/שכלית/נפשית (לחלקם יש גם לקויות למידה ו/או הפרעות קשב וריכוז); קבוצה ב – צעירים עם לקויות למידה ו/או הפרעות קשב וריכוז, ללא מוגבלות אחרת.

ממצאים עיקריים

צעירים בעלי מוגבלות פיזית/שכלית/חושית/נפשית

  • 45% אינם עובדים, אינם לומדים ואינם מתכוונים להתחיל ללמוד לימודים על-תיכוניים בשנת הלימודים הקרובה
  •  מהלא עובדים ולא לומדים, 70% מעוניינים לעבוד, 55% מאלו אמרו שהם צריכים עזרה – בעיקר ייעוץ והכוונה וכן במציאת מקום עבודה. החסמים העיקריים לעבודתם הם השכלה נמוכה, קשיים במסוגלות תעסוקתית והכנה מועטה בלבד לעולם העבודה. 35% מעוניינים ללמוד, ו-64%  מאלו אמרו שהם צריכים עזרה – בעיקר הכוונה, ייעוץ ועזרה כספית. רובם מעוניינים בהכשרה מקצועית וקצתם בלימודים על-תיכוניים/אקדמיים.

צעירים עם לקויות למידה ו/או הפרעות קשב וריכוז

  • 74% הם גברים
  •  18% אינם עובדים ואינם לומדים: 79% מעוניינים לעבוד, ו-47% מהם אמרו שהם צריכים עזרה, בעיקר ייעוץ והכוונה. 53% מעוניינים ללמוד (בעיקר הכשרה מקצועית ולימודים על-תיכוניים/אקדמיים), ו-61% מהם אמרו שהם צריכים עזרה – בעיקר הכוונה, ייעוץ ועזרה כספית
  •  ל-76% היה קושי בלימודים, ול-26% היו בעיות משמעת בבית הספר; 28% שותים אלכוהול בצורה מופרזת או שנפתח נגדם תיק פלילי.

ממצאים עיקריים הוצגו בפורומים שונים ותרמו לתהליכים של קביעת מדיניות ובניית תכניות סיוע לצעירים בעלי מוגבלות.

המחקר התבצע הודות לסיוע מקרן מנדל ל' ומדלן ה' ברמן למחקר על ילדים עם מוגבלות.

 

הצעה לציטוט בעברית:
נאון, ד.,הדר, י., כאהן-סטרבצ'ינסקי, פ., ואזן-סיקרון, ל. וקונסטנטינוב, ו. (2014).בעלי מוגבלות צעירים בישראל: השתלבות בתעסוקה – משאבים, חסמים וצרכים
דמ-14-650. מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל.

הצעה לציטוט באנגלית:
Naon, D., Hadar, Y., Kahan-Strawczynski, P., Vazan-Sikron, L., & Konstantinov, V. (2014). Young Adults with Disabilities in Israel: Integration into Employment – Resources, Barriers and Needs. RR-650-14. Myers-JDC-Brookdale Institute. (Hebrew)