מומחים צעירים בפריפריה ובמרכז – המעבר מהתמחות למומחיות

רקע

מחסור ברופאים הוא אתגר לא מבוטל בהספקת שירותי רפואה הולמים בפריפריה. כדי להקל על המחסור, ניתנו במהלך העשור האחרון מענקים כספיים למתמחים שבחרו להתמחות בבתי חולים בפריפריה. בשנת 2015 נערך במכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל, בשיתוף משרד הבריאות וההסתדרות הרפואית בישראל, מחקר שבחן את ההשפעה של מתן המענקים על בחירת אזור העבודה (מרכז או פריפריה) ועל מקצוע ההתמחות של המתמחים. המחקר הראה עלייה במספר התחלות ההתמחות בבתי חולים בפריפריה, שנבעה כנראה משילוב של כמה גורמים, לרבות המענקים. עם זאת, מבחינה מעמיקה של מאפייני המתמחים בפריפריה הסיקו החוקרים כי רובם היו מתמחים בפריפריה גם לולא המענקים. כמו כן נמצא כי הגידול במספר המתמחים בפריפריה לא לווה בשינוי תמהיל האיכות של המתמחים, כפי שבא לידי ביטוי בשיעור בוגרי לימודי רפואה בארץ לעומת שיעורי בוגרי לימודי רפואה בחו"ל. במחקר הנוכחי חזר צוות המחקר אל אותם מתמחים, שהם כיום מומחים צעירים, כדי לבחון את ההשפעה של המענקים שניתנו על בחירת אזור העבודה ומקום עבודה בתקופה שלאחר ההתמחות וכדי לתאר את מסלול הקריירה של רופאים במעבר בין התמחות למומחיות.

מטרות

  1. לתאר את מאפייני ההעסקה ודפוסי העבודה של רופאים במעבר בין התמחות למומחיות.
  2. לתאר את הגורמים הקשורים לבחירת אזור העבודה (מרכז או פריפריה) ומקום העבודה בתום ההתמחות.
  3. לבדוק אילו משתנים משפיעים על הבחירה לעבוד בפריפריה, ובאיזו מידה מי שקיבלו מענקים להתמחות בפריפריה נשארו לעבוד בפריפריה בתום ההתמחות.

שיטה

סקר בקרב 534 מומחים צעירים בשנה שלאחר השלמת חובות ההתמחות. הסקר בוצע באינטרנט או בטלפון, לפי העדפת המשיבים. הנתונים נאספו בארבעה מחזורים, בין ינואר 2019 לאוקטובר 2020. שיעור ההיענות עמד על 65% (346 משיבים).

ממצאים

רופאים בפריפריה ובמרכז זוכים למגוון הצעות עבודה ולתנאים מיוחדים בשיעורים דומים, ודפוסי העבודה שלהם דומים לאחר ההתמחות. השיקולים לבחירת מקום עבודה, שדורגו כחשובים ביותר, הם אתגר והתפתחות מקצועית ושילוב בין משפחה ובין קריירה. נמצא כי משתני רקע בפריפריה – הורים המתגוררים בפריפריה, ביצוע סטאז' בפריפריה, ובעיקר התמחות בפריפריה, הם המנבאים החזקים ביותר לעבודה בפריפריה. עם זאת, שיעור המומחים הצעירים שנשארו לעבוד באותו אזור גאוגרפי שבו ביצעו את ההתמחות היה נמוך יותר בקרב מי שהתמחו בפריפריה.

מסקנות

ממצאי המחקר תומכים בתפיסה ולפיה יש להשקיע מאמצים במשיכת רופאים לפריפריה בשלב ההתמחות כדי להגדיל את הסיכוי שישארו לעבוד באזורים אלו גם כמומחים. עם זאת, כפי שנמצא במחקר קודם, למענקים הכספיים, במתכונת שבה ניתנו, הייתה תרומה קטנה בלבד למשיכה לפריפריה של מתמחים, שלולא המענקים היו בוחרים להתמחות במרכז. בהתאם לכך, מספר המומחים שנשארו בפועל אינו גדול, זאת למרות הנטייה של מתמחים להישאר באזור הגאוגרפי של ההתמחות.

המלצות

יש להפנות משאבים לבניית עתודת רופאים איכותיים מקרב אוכלוסיית הפריפריה. יש לשקול מתן תמריצים ייעודיים לסטודנטים מצטיינים כדי שיבחרו להתמחות ולעבוד בפריפריה. יש לשים דגש על הזדמנויות לשילוב מחקר או הוראה ועל יצירת סביבה התומכת במשפחות צעירות כאמצעים לשימור רופאים במקום העבודה.