תכניות הכנה לעולם העבודה: לקחים מספרות המחקר ולמידה מתכנית "מית"ר הבית של סוזן"

תכניות הכנה לעולם העבודה לבני נוער בסיכון חיוניות להקניית כישורי חיים ולהגדלת הסיכויים וההזדמנויות לשילוב מיטבי בתעסוקה. מטרות המחקר היו: (א) ללמוד מן הספרות על המאפיינים של תכניות מוצלחות להכנה לעולם העבודה, זאת בהתבסס על סקירות מקיפות מן העולם ועל ניתוחי-על שנערכו בנושא; (ב) לבחון את אחת התכניות הייחודיות הפועלות בישראל – "מית"ר הבית של סוזן" – כדי ללמוד ממנה ולתרום לחיזוקה. הבחינה נערכה באמצעות סקר טלפוני בקרב כ-40 בוגרים שסיימו את השתתפותם בתכנית כשנתיים עד חמש שנים קודם לכן. הריאיון כלל מידע על מאפייניהם האישיים והמשפחתיים, על תקופת עבודתם בתכנית ועל מצבם בהווה במגוון תחומי חיים.

"מית"ר הבית של סוזן", שמפעיל השירות לשיקום נוער במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, הוא מפעל טיפולי-שיקומי לבני 18-15, שנועד לספק לבני נוער בסיכון אפשרות להתנסות בעבודה בשכר, כאמצעי לשיקומם. במפעל מייצרים מוצרי נוי ואמנות ומשווקים אותם. בני הנוער מתנסים במגוון מחלקות, שבהן הם לומדים את רזי המקצוע. כמו כן, מוקנים להם כישורי חיים, מיומנויות רכות של עולם העבודה וחשיבה עסקית.

המחקר נערך על ידי מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל בשנת 2016. הממצאים סיפקו תמונה רחבה של מצב הבוגרים והצביעו על נקודות חוזק של התכנית ועל תחומים שיש לשפרם.

תובנות עיקריות שעלו מסקירת הספרות ומן הסקר:

  • הספרות מצביעה על כ-15 מאפיינים של תכניות מצליחות להכנה לעולם העבודה, המפורטים בדוח.
  • בדיקת התוצאות בקרב בוגרי "מית"ר הבית של סוזן", שבעת הסקר היו בני 25-19, מראה:
    – לבוגרים אוריינטציה גבוהה לתעסוקה – רובם עובדים בשכר ומועסקים בעבודה קבועה ויציבה.
    – על אף ששיעור לא מבוטל מן הבוגרים מתמודד עם קשיים רגשיים מורכבים, רבים הפגינו תחושת מסוגלות גבוהה במישורי חיים נוספים, יכולת להיעזר באחרים ותפיסת עתיד חיובית.
    – רמת ההשכלה הנמוכה של הבוגרים (28% בלבד בעלי תעודת בגרות מלאה) מקשה על השתלבותם בתעסוקה איכותית יותר.
  • ממצאי הסקר וסקירת הספרות הצביעו על מספר כיווני פעולה לשיפור תוצאות ההתערבות.

ממצאי המחקר הוצגו בפני חברי ועדת ההיגוי שליוותה את המחקר ויוצגו בפורומים מקצועיים נוספים. הממצאים מסייעים למקבלי ההחלטות לגבש מדיניות מבוססת מידע כדי לקדם תכניות מסוג זה.

המחקר נערך ביוזמת האגף למחקר, תכנון והכשרה בשיתוף השירות לשיקום נוער באגף לנוער, צעירים ושירותי תקון במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, ומומן בסיועם.

הצעה לציטוט בעברית:
בן סימון, ב. וכאהן-סטרבצ'ינסקי, פ. (2016). תכניות הכנה לעולם העבודה: לקחים מספרות המחקר ולמידה מתכנית "מית"ר הבית של סוזן".
דמ-16-735. מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל.

הצעה לציטוט באנגלית:
Ben Simon, B., & Kahan-Strawczynski, P. (2016). Youth Employment Programs: Lessons from the Literature and from Meitar-Susan's House. RR-735-16. Myers-JDC-Brookdale Institute. (Hebrew)