פיילוט לפיקוח על אפוטרופוסים לעניינים אישיים

מכון ברוקדייל מבצע עבור משרד המשפטים פיילוט לפיקוח על מילוי תפקיד האפוטרופוס לעניינים אישיים. אפוטרופוס הוא אדם שמונה על ידי בית המשפט לדאוג לענייניו של אדם אחר שאינו מסוגל לעשות זאת בעצמו. לדוגמה, אנשים עם דמנציה, אנשים עם בעיה נפשית, אנשים הסובלים מפגיעות ראש, אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית, אנשים במצב של חוסר הכרה ואוכלוסיות נוספות. בישראל יש כיום כ-60,000 איש שמונה להם אפוטרופוס. מתוך האפוטרופוסים, 85% הם בני משפחה, ו-15% הם אפוטרופוסים מקצועיים (בעבר נקראו תאגידי אפוטרופסות).

עד לשנת 2014, חל פיקוח רק על האפוטרופוסים לעניינים כספיים. לחץ ציבורי ודוח מבקר המדינה הגבירו את המודעות לצורך להרחיב את הפיקוח גם על עניינים אישיים. אפוטרופוס על עניינים אישיים אחראי לכל תחומי החיים של האדם ובכלל זה על טיפול רפואי, על טיפול אישי, על מסגרת מגורים מתאימה, על עבודה ותעסוקה, על חיי חברה ופנאי וכד'. כל זאת תוך התחשבות ברצון האדם ובטובתו. בעקבות התהליכים האלה החליט משרד המשפטים לפתח מערכת פיקוח, מעקב והדרכה, שמטרתה לוודא שהאפוטרופוסים עושים את תפקידם כראוי גם בעניינים האישיים.

משרד המשפטים ביקש ממכון ברוקדייל לסייע לו, ולצורך כך בוצע פיילוט שבמהלכו נבנו ונבחנו כלים לפיקוח. כשלב מקדים לביצוע הפיילוט, נערכו ראיונות עם קובעי מדיניות במשרדי הממשלה, עם אנשי מקצוע בשירותים החברתיים, עם אפוטרופוסים ועם אנשים שמונה להם אפוטרופוס. כמו כן, נעשתה סקירה של כלי פיקוח דומים בעולם.

הפיילוט כלל ביקור במקום מגוריו של האדם שמונה לו אפוטרופוס על ידי מראיין שעבר הדרכה (לא עובד סוציאלי בעל ניסיון בתחום). הביקור כלל ריאיון עם האדם עצמו (במידת האפשר), עם האפוטרופוס, ועם עו"ס במסגרות מגורים ותצפית. כדי לוודא שקולם של האנשים עצמם אכן יושמע ככל הניתן, נעשתה הנגשה לשונית של הכלי ונערכה הכשרה מיוחדת של המראיינים בנושא. בתום הביקור, הועבר המידע לעובדת סוציאלית של הפיילוט שקבעה האם תפקוד האפוטרופוס במקרה המדובר תקין או לא תקין, וכן האם יש צורך בהתערבות, בבירור נוסף ו/או בהדרכה. נערכו יותר מ-450 ביקורים במקום המגורים של אנשים שמונה להם אפוטרופוס.

הפיילוט כלל גם בחינת התוקף של כלי הפיקוח שפותחו, על ידי ביקור חוזר (ב-115 מקרים) שנעשה על ידי עובדות סוציאליות בעלות ניסיון. כן נערכה בדיקת מהימנות בין שופטים, על ידי השוואת הקביעה בנוגע לתפקוד האפוטרופוס בין שתי עובדות סוציאליות שונות.

הנתונים שנאספו במהלך הפיילוט הדגישו את החשיבות של קיום מאגר נתונים מיטבי ומקיף, כתנאי בסיסי לקיום פיקוח אפקטיבי. נוסף למידע בנוגע לתפקודו של האפוטרופוס, התקבלה תמונה מדויקת יותר של המאפיינים והצרכים של האנשים שמונה להם אפוטרופוס ושל האפוטרופוסים עצמם.

הלקחים הנלמדים מפיילוט זה עוזרים למשרד המשפטים לפתח את מערכת הפיקוח ולקבוע סדרי עדיפויות בקדימות הפיקוח של אפוטרופסים של אוכלוסיות שונות. דגש מיוחד ניתן לפיתוח תוכניות הכשרה לאפוטרופוסים כדי לסייע להם להבין את האחריות והציפיות הכרוכות בתפקידם ולפעול טוב יותר לטובת האדם.

הפעלת הפיילוט משותפת לשני תחומי מחקר במכון ברוקדייל – המרכז לחקר מוגבלויות והמרכז לחקר הזיקנה. הפיילוט ממומן על ידי משרד המשפטים ובעזרתה של ננסי הקרמן מבולטימור, מרילנד, חברת הוועד המנהל של מכון ברוקדייל.