מכרזים

מכרז לשירותי יחסי ציבור (להלן: "המכרז")

 1. מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל (להלן: "המזמין" או "המכון") הינו מכון המחקר החברתי היישומי המוביל בישראל. בעזרת לימוד יסודי, מחקר קפדני וידע מעמיק, אנו מסייעים לטיוב החלטות מרכזיות הנוגעות לרווחת אנשים, ותורמים לחיזוק החברה בישראל. המכון מזהה וחוקר נושאי מפתח בחברה, ושותף להכוונת מדיניות, לעיצוב תוכניות, ולטיוב שירותים חברתיים לאדם, למשפחה ולקהילה. זאת, למען העצמת החוסן החברתי של מדינת ישראל ולרווחת כלל תושביה.
 2. המכון מזמין בזאת הצעות למתן שירותי דוברות, יחסי ציבור, יעוץ אסטרטגי, הסברה וליווי תקשורתי, הכל בהתאם למפורט במכרז זה (להלן: "השירותים").
 3. תקופת ההתקשרות הינה לשנה אחת, החל ממועד חתימת הסכם מחייב בין המכון לזוכה, עם אופציה לשתי הארכות לתקופה של שנה אחת בכל פעם. מובהר כי על המציעים להיות ערוכים להתחלת מתן השירותים מיד לאחר קבלת הודעת הזכייה.
 4. תנאי סף להשתתפות במכרז
  • על המציע להיות יחיד, שותפות או תאגיד הרשום בישראל על פי הוראות הדין הנוגעות לעניין, המנהל ספרים כדין.
  • על המציע להיות בעל משרד ליחסי ציבור בעל ותק פעילות של 5 שנים לפחות.
  • על המציע להיות בעל ניסיון בניהול של לפחות 2 קמפיינים / פרויקטים של יחסי ציבור לארגונים מהמגזר השלישי או בתחום החברתי, במהלך 3 השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות למכרז זה.
  • על המציע לצרף להצעה דו"ח כספי מבוקר ומאושר על ידי רואה חשבון לשנת 2017 וכן מאזן בוחן לשנת 2018. לחילופין, ניתן להגיש אישור מאת רו"ח המעיד על מחזור העסקים של המציע בשנים 2017 – 2018.
  • על המציע לצרף להצעה תצהיר עמידה בדבר קיום דיני עבודה ותנאי לעסקה עם גוף ציבורי בהתאם לחוק עסקאות עם גופים ציבוריים (תשל"ו – 1976).
  • מציעים הנותנים שירותים לג'וינט ישראל או למשרדי ממשלה (משרד הבריאות, משרד העבודה והרווחה, משרד החינוך, ביטוח לאומי, ומשרד האוצר), נדרשים להגיש גם הצהרה בדבר היעדר ניגוד עניינים כמפורט במכרז.
 1. תאום קבלת מסמכי ההליך לקבלת הצעות יעשה בדוא"ל [email protected] בימים א'-ה'.
 2. ההצעות תיערכנה בשפה העברית ותוגשנה במעטפה סגורה בבניין ג'וינט ישראל, בגבעת רם בירושלים וזאת עד ליום 3.7.2019 בשעה 14:00.