טיפול משולב לזקנים

הצורך

זקנים עם צרכים בריאותיים וסוציאליים מורכבים אינם מקבלים את השירותים הרפואיים והסוציאליים הראויים בשל תיאום לקוי בין השירותים וחוסר נגישות. יחד עם זאת, טיפול משולב הוא מסובך וארגונים וספקי שירותים נדרשים לשם כך לרמה גבוהה של שיתוף פעולה במגוון תחומים.

התוכנית

משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, משרד הבריאות, המוסד לביטוח לאומי, קופות החולים וג'וינט ישראל-אשל משתפים פעולה, בעזרת צוותים מקצועיים לניהול מקרים, כדי לפתח מודל ארצי לטיפול משולב. בצוותים חברים אחיות ועובדים סוציאליים העובדים עם הזקנים ובני משפחותיהם במטרה להרכיב את חבילת השירותים המיטבית לכל מטופל.

הערכת המודל

מכון ברוקדייל מבצע הערכה תלת-שנתית של יישום המודל. במסגרת הערכה זו נבחנה הדרך המיטבית שבה יכול טיפול משולב לעזור לזקנים ולבני משפחותיהם.

השלב הראשון בהערכה התמקד בפיילוט באשקלון בשנת 2015. שתי תרומות חשובות שעלו בהערכה הן: יש להגדיר טוב יותר את תפקיד מנהלי המקרים, כדי שיוכלו לעבוד ביתר יעילות עם לקוחותיהם; יש לזהות את השירותים שהזקנים ובני משפחותיהם זקוקים להם ביותר.

השלב השני בפיילוט הטמיע כבר את הלקחים מן השלב הראשון, ועתה הוא מיושם בארבע קהילות (אשקלון, ירושלים, שדות נגב ונתיבות). לשלב זה של ההערכה יש שתי מטרות עיקריות:

  1. להעריך את המודל המשופר לטיפול משולב בתור בסיס להטמעה כלל-ארצית
  2. למדוד את תרומת התוכנית לזקנים, למשפחותיהם ולמערכת הטיפול