אחריותיות ומדידה משותפת בתחום הבריאות – דוגמאות מישראל

שינויים במבנה המשילות (governance) ובדרך שבה מסופקים שירותים חברתיים כרוכים בשינויים בהסדרים של אחריותיות (accountability) ושל מדידה והערכה. במחקר הנוכחי, אנו בוחנים את השינויים הללו בתחום האחריותיות והמדידה, תוך שימוש במערכת הבריאות בישראל כדוגמה.

אנו מתמקדים במיוחד בהתפתחות האחריותיות האופקית (horizontal accountability) ופרקטיקות של מדידה משותפת ומדגימים כיצד המעבר מאחריותיות אנכית יותר (vertical accountability) לאחריותיות אופקית יותר יוצרת הזדמנויות למדידה משותפת בין ארגונים בשדה החברתי.

בתוך:

Public Accountability and Health Care Governance: Public Management Reforms Between Austerity and Democracy . Mattei,

Paola (eds.) Palgrave Macmillan, pp. 193-215, UK

הצעה לציטוט בעברית:
רוזן, ב. (2016). אחריותיות ומדידה משותפת בתחום הבריאות – דוגמאות מישראל.
מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל.

הצעה לציטוט באנגלית:
Rosen, B. (2016). Accountability and Shared Measurement in Health Care – Examples from Israel. Myers-JDC-Brookdale Institute. (Hebrew)