תוכנית "שער לאקדמיה" להשתלבות צעירים בדואים בנגב בהשכלה הגבוהה

ייצוגם של צעירים בדואים בנגב במערכת ההשכלה הגבוהה בישראל נמוך משמעותית מייצוגם של שאר הערבים, ובמיוחד מייצוגם של יהודים (לא חרדים). התוכנית "שער לאקדמיה" פועלת מטעם המל"ג-ות"ת במסגרת התוכנית להרחבת הנגישות להשכלה גבוהה לכלל האוכלוסייה הערבית בישראל, והיא מתמקדת בהסרת חסמים ובמתן תמריצים לקידום השתלבותם באקדמיה של צעירים בדואים בנגב. "שנת שער לאקדמיה" מתקיימת בשנה המקדימה את הלימודים לתואר ראשון, והיא כוללת קורסי מעטפת לשיפור מיומנויות למידה, שפה, מחשב וכישורים רכים, קורסים אקדמיים מתוגברים, סיוע כלכלי נרחב וליווי אישי וחברתי.

בדוח מצגת המחקר מוצגים ממצאים מסקרי עמדות שנערכו במהלך שנת 2020 בקרב סטודנטים המשתתפים ב"שנת שער לאקדמיה" –
סקר שהועבר בכיתות הלימוד טרום משבר הקורונה, וסקר מקוון שנערך בעיצומו של הגל הראשון של המשבר, עם המעבר מלמידה פרונטלית לווירטואלית.

תקציר הממצאים מובא כאן.

בסקירה מקיפה של תוכנית "שער לאקדמיה" מפורטים החסמים והאתגרים הניצבים בפניהם של צעירים בדואים בנגב המבקשים להשתלב בלימודים גבוהים בארץ; מתוארים מבנה התוכנית ורכיביה וכיצד הם מיועדים לתת מענים לקשיים אלה; מוצגים ממצאים ממגוון מחקרים שעסקו בהערכת התוכנית, אשר מצביעים על הישגיה ותרומותיה לצד נקודות תורפה אחדות; ולבסוף מובאות המלצות לטיוב התוכנית ולהגברת השפעתה.

קישור לעמוד הפורום הציבורי השני למחקר הערכת תוכנית החומש 2021-2017 לאוכלוסייה הבדואית בנגב