מערך השירותים ותכניות מרכזיות בקהילה לילדים בסיכון בני 6 עד 11 ולמשפחותיהם

יישובי תכנית תכנית 360° –  התכנית הלאומית לילדים ולנוער בסיכון, מראה שכ-18% מכלל הילדים בני 11-6 ביישובים אלו הם ילדים בסיכון.

מטרת מחקר זה הייתה לספק תמונת מצב עדכנית של מערך השירותים ותכניות מרכזיות בקהילה לילדים בסיכון בני 11-6. המידע ישמש את כל העוסקים בתחום הילדים בגיל זה כדי להרחיב ולפתח מענים במטרה לעזור לילדים ולמשפחותיהם. המחקר בחן בהרחבה את תחום הרווחה והחינוך, ובאופן מצומצם יותר את תחום הבריאות. הדוח מתאר תחילה את היחידות הממשלתיות העיקריות ותחומי אחריותן. בהמשך, הדוח מתייחס לקווי מדיניות ולרפורמות מרכזיות שיושמו בשנים האחרונות ולבסוף לתכניות העיקריות של היחידות השונות ולתכניות בין-משרדיות. חשוב לציין כי המיפוי אינו כולל את כל התכניות הקיימות לילדים בסיכון בקבוצת גיל זו.

מקורות המידע העיקריים של המחקר:

  • מיפויים קיימים
  • מידע שנמצא באינטרנט ובמסמכי ממשלה נוספים
  • מידע על תכניות עיקריות ממנהליהן
  • ראיונות עומק עם שישה אנשי מפתח ממשרדי הממשלה.

במסגרת מאמץ רחב להבנת צרכים של ילדים בני 11-6 בישראל נערך במקביל ניתוח שניוני של המידע הזמין מן המקורות השונים שמתייחס לעשור האחרון, והוא יצא לאור בנפרד. שני המחקרים הוזמנו על-ידי עמותת ג'וינט-אשלים, מומנו בסיועה ולוו על-ידי ועדת היגוי.

 

 

הצעה לציטוט בעברית:
עמיאל, ש. וכאהן-סטרבצ'ינסקי, פ. (2016). מערך השירותים ותכניות מרכזיות בקהילה לילדים בסיכון בני 6 עד 11 ולמשפחותיהם.
דמ-16-723. מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל.

הצעה לציטוט באנגלית:
Amiel, S., & Kahan-Strawczynski, P. (2016). Community Services for Children at-Risk, Aged 6-11, and their Families. RR-723-16. Myers-JDC-Brookdale Institute. (Hebrew)