היחידות הטיפוליות-ייעוציות במרכזי החירום לילדים בסיכון: פעילות היחידות לאור תכנית השדרוג

היחידות הטיפוליות-ייעוציות במרכזי החירום לילדים ולבני נוער הן שירות מרכזי במערך השירותים לילדים בקהילה הנמצאים בקצה רצף הסיכון. מטרתן לתת מענה באמצעות טיפול ארוך יחסית (שנה עד שנה וחצי לאחר הארכה) לילדים ולבני משפחתם. היחידות נועדו לטפל בילדים הנתונים בסיכון גבוה שבכל זאת רמת הסיכון אינה מחייבת את הוצאתם המיידית מהבית ושיש אף סיכוי סביר שההתערבות המקצועית תמנע את הפנייתם למסגרות חוץ-ביתיות. המחקר נערך בעקבות מהלכים שנעשו לאחרונה לשדרוג היחידות ולהרחבתן, והוא בוחן את פעילותן לאור תהליך זה.

להלן הנושאים שהמחקר עוסק בהם:

  • היקף היחידות ודרכי העבודה בהן
  • יחסי הגומלין בין היחידות הטיפוליות-ייעוציות לבין היחידות האינטרניות של מרכזי החירום
  • העבודה המשותפת עם גורמים בקהילה
  • מאפייני הצוות ביחידות
  • מאפייני המטופלים ביחידות
  • מצב הילדים והמשפחות

המחקר מספק מידע עדכני על עבודתן של היחידות הטיפוליות-ייעוציות (ועל השפעתה של תכנית השדרוג וההרחבה) וכן על הסוגיות והאתגרים שעל מקבלי ההחלטות להתמודד עמם. הממצאים משמשים לקביעת מדיניות להמשך פיתוח השירות ולחיזוק תפקיד היחידות הטיפוליות-ייעוציות במערך השירותים להגנת הילד.

ממצאי המחקר כבר הוצגו לפורומים שונים, ובהם להנהלת השירות לילד ולנוער במשרד הרווחה והשירותים החברתיים ולמנהלי מרכזי החירום.

המחקר בוצע ביזמת השירות לילד ולנוער במשרד הרווחה והשירותים החברתיים ואשלים ומומן בסיוע אשלים.

 

הצעה לציטוט בעברית:
סבו-לאל,ר. ניג'ם-אכתילאת , פ. (2012). היחידות הטיפוליות-ייעוציות במרכזי החירום לילדים בסיכון: פעילות היחידות לאור תכנית השדרוג. דמ-12-614. מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל.
 
הצעה לציטוט באנגלית:
Szabo-Lael, R, & Nijim-Ektelat, F.  (2012). The Counseling-Treatment Units at Emergency Centers for Children and Youth: Findings Following the Upgrade Program. RR-614-12. Myers-JDC-Brookdale Institute. (Hebrew)