קשישים בישראל – שנתון סטטיסטי 2009

מהו מצבם הכלכלי, הבריאותי והחברתי של הקשישים? מהו היקף השירותים לקשישים ומהם דפוסי הפיתוח של שירותים אלה? האם הקשישים מרוצים מחייהם, מסביבת המגורים שלהם וממצבם הכלכלי?

מהם ההבדלים העיקריים בין תת-קבוצות באוכלוסייה?  מהי התפוצה הגאוגרפית ומה השוני במאפייני הקשישים ובזמינות השירותים לפי אזור ולפי עיר?

מהן המגמות העיקריות במאפייניהם של הזקנים ובשירותים שהם מקבלים על פני השנים?

בשנתון הסטטיסטי "קשישים בישראל" תמצאו תשובות לשאלות אלו ולעוד רבות אחרות. במהלך השנים שבהן יוצא השנתון לאור הוא הפך לכלי רב-ערך בעבודתם של מתכננים, של מעצבי מדיניות, של אנשי אקדמיה ושל חוקרים ותלמידים.

השנתון עוסק במצבם הדמוגרפי של הקשישים, במצבם הבריאותי, בשירותי הבריאות שהם צורכים ובמצבם הכלכלי והחברתי. כמו כן הוא מציג את מערכת השירותים העומדת לרשותם. פרק מיוחד מוקדש לבחינת אוכלוסיית הקשישים בישראל בהשוואה בינלאומית. בעת הצגת הנתונים, אנו עומדים על המגמות לאורך זמן, ובמידת האפשר, על הבדלים בין קבוצות אוכלוסייה ובין אזורים גאוגרפיים שונים.

הפקת השנתון התאפשרה הודות לשיתוף פעולה הדוק עם הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ועם המשרדים והארגונים העוסקים בטיפול בקשיש. אנו מקווים להמשיך ולעדכן את השנתון מדי שנה, להרחיבו ולהעמיקו. השנתון מיועד לשרת את קובעי המדיניות, את מתכנני השירותים בארגונים השונים ואת כל העוסקים בלימוד ובמחקר. הנתונים מהווים תשתית מידע הכרחית לתכנון והם מספקים בסיס לדיון על הצרכים, על המענים ועל הפערים ביניהם.

השנתון מופק על-ידי "משאב" – מאגר מידע ארצי לתכנון בתחום הזקנה, המשותף למאיירס-ג'וינט-מכון ברוקדייל ולאשל.

אזכור…

Khvorostianov, N., Elias, N., & Nimrod, G. (2012). ‘Without it I am nothing’: The internet in the lives of older immigrants. New Media & Society14(4), 583-599.

Kogan, A., Ghosh, P., Preisman, S., Tager, S., Sternik, L., Lavee, J., … & Raanani, E. (2008). Risk factors for failed “fast-tracking” after cardiac surgery in patients older than 70 years. Journal of cardiothoracic and vascular anesthesia22(4), 530-535.

Asiskovitch, S. (2013). The Long-Term Care Insurance Program in Israel: solidarity with the elderly in a changing society. Israel Journal of Health Policy Research2(1), 3.

Berg-Warman, A., & Brodsky, J. (2006). The supportive community: A new concept for enhancing the quality of life of elderly living in the community. Journal of Aging & Social Policy18(2), 69-83.

Bodner, E., Cohen-Fridel, S., & Yaretzky, A. (2011). Sheltered housing or community dwelling: quality of life and ageism among elderly people. International psychogeriatrics23(8), 1197-1204.

Soskolne, V., Halevy-Levin, S., & Cohen, A. (2007). The socio-cultural context of family caregiving and psychological distress: A comparison of immigrant and non-immigrant caregivers in Israel. Aging and Mental Health11(1), 3-13.

Brodsky, J. (2010). The challenges of success: The aging of Israeli society. Sat22, 19.

Spalter, T., Brodsky, J., & Shnoor, Y. (2013). Improvements and decline in the physical functioning of Israeli older adults. The Gerontologist54(6), 919-929.

Hantman, S., Oz, M. B., Gutman, C., & Criden, W. (2013). Bringing older adults into the classroom: The sharing community model. Gerontology & geriatrics education34(2), 135-149.

Litwin, H., Shrira, A., & Shmotkin, D. (2012). Self-reported functional status among the old-old: a comparison of two Israeli cohorts. Journal of aging and health24(5), 846-862.

Gross, R., Brammli-Greenberg, S., & Bentur, N. (2003). Women Caring for Disabled Parents and Other Relatives: Implications for Social Workersm in the Health Services. Social work in health care37(4), 19-37.

Burr, J. A., Lowenstein, A., Tavares, J. L., Coyle, C., Mutchler, J. E., Katz, R., & Khatutsky, G. (2012). The living arrangements of older immigrants from the former Soviet Union: A comparison of Israel and the United States. Journal of aging studies26(4), 401-409.

Werner, P., & Segel-Karpas, D. (2016). Factors associated with preferences for institutionalized care in elderly persons: Comparing hypothetical conditions of permanent disability and Alzheimer’s disease. Journal of Applied Gerontology35(4), 444-464.

Lubart, E., Segal, R., Wainstein, J., Marinov, G., Yarovoy, A., & Leibovitz, A. (2014). Evaluation of an intra‐institutional diabetes disease management program for the glycemic control of elderly long‐term care diabetic patients. Geriatrics & gerontology international14(2), 341-345.

Rosen, B., Goldwag, R., Thomson, S., Mossialos, E., & World Health Organization. (2003). Health care systems in transition: Israel-2003 (No. EUR/02/5037322 (ISR)). Copenhagen: WHO Regional Office for Europe.

Plakht, Y., Tailakh, M. A., Barabi, T., & Shiyovich, A. (2012). Ethnic disparities in emergency department utilization patterns in southern Israel: a population-based study. Internal and emergency medicine7(6), 547-555.

Dolberg, P., Shiovitz-Ezra, S., & Ayalon, L. (2016). Migration and changes in loneliness over a 4-year period: the case of older former soviet union immigrants in Israel. European journal of ageing13(4), 287-297.

Normie, L., & MinstP, M. S. C. (2002). Israel’s elderly population: a general survey of health, independence, and technology. Age80(47.4), 47-5.

Gil, E., Agmon, M., Hirsch, A., Ziv, M., & Zisberg, A. (2017). Dilemmas for guardians of advanced dementia patients regarding tube feeding. Age and ageing47(1), 138-143.

Lev, S., & Ayalon, L. (2018). A Typology of Social Workers in Long-Term Care Facilities in Israel. Social work63(2), 171-178.

Ben-David, B. M., Gal-Rosenblum, S., van Lieshout, P. H., & Shakuf, V. (2019). Age-Related Differences in the Perception of Emotion in Spoken Language: The Relative Roles of Prosody and Semantics. Journal of Speech, Language, and Hearing Research62(4S), 1188-1202.

Rosen, B., Goldwag, R., Thomson, S., & Mossialos, E. (2003). in Transition.

Normie, L., & MinstP, M. S. C. La población anciana en Israel: un estudio general sobre salud, independencia y tecnología.