מחקר הערכה של תכנית מהל"ב – דוח מסכם

צוות המחקר

מאיירס-ג'וינט-מכון ברוקדייל
דניז נאון
ג'ק חביב
אסף בן-שוהם
יהודית קינג
אברהם וולדה-צדיק
פנינה נוימן

המוסד לביטוח לאומי
לאה אחדות (כיום עמיתה בכירה במכון ון-ליר בירושלים)
מרים שמלצר
גבריאלה היילברון
אלכסנדר גאליה
תמי אליאב
נתנאלה ברקלי

ממצאי מעקב אחרי השפעת תכנית מהל"ב: על הזכאים לגמלת הבטחת הכנסה בתחילת התכנית (המלאי) לאחר 15 חודשי הפעלתה, ועל הפונים החדשים (הזרם) לאחר 6 חודשים מהגשת התביעה לגמלת הבטחת הכנסה (דוח מס' 6)

התכנית הניסיונית "מהל"ב" ("מהבטחת הכנסה לתעסוקה בטוחה"), שמטרתה להשיב לעבודה מקבלי גמלת הבטחת הכנסה החייבים במבחן תעסוקה, החלה לפעול באוגוסט 2005. החוק לשילוב מקבלי גמלאות בעבודה, המעגן בתוכו את התכנית, קבע כי ביצועה ילווה במחקר הערכה שאמור להצביע על המידה בה הושגו יעדי התכנית, ולספק לממשלה ולכנסת את התשתית העובדתית לקראת ההחלטה האם להרחיב את התכנית לאזורים נוספים, ואם כן, באיזו מתכונת. במסגרת המחקר שהתבצע במשותף על-ידי מאיירס-ג'וינט-מכון ברוקדייל והמוסד לביטוח לאומי פורסמו עד כה חמישה דוחות באתרי האינטרנט של המכון ושל המוסד לביטוח לאומי. דוח זה (השישי במספר) הוא דוח מסכם.

מערך המחקר שהוא ניסויי למחצה משווה בין השינויים לאורך זמן שחלו בקבוצת הניסוי של המופנים לתכנית לבין השינויים שחלו בקבוצת ביקורת בעלת מאפיינים דומים לה, ובאמצעות חישוב ההפרש בין השינויים הוא מאפשר לאמוד את השפעת התכנית מבחינת מדדי תוצאה שונים. קבוצת הניסוי וקבוצת הביקורת הוגדרו בנפרד בעבור ה"מלאי" (מקבלי הגמלה ערב הפעלת התכנית שבאזורי הניסוי הופנו למרכזי התעסוקה); וה"זרם" (תובעי הגמלה החדשים). מחקר ההערכה התבצע בשלוש נקודות זמן ובארבע שפות. בנוסף למידע שהתקבל מהראיונות, נערך ניתוח קבצים מינהליים של המוסד לביטוח לאומי.

הדוח מסכם את ממצאי המחקר לגבי השפעת תכנית מהל"ב לאחר 15 חודשי הפעלה על השינוי במצב התעסוקה של המופנים אליה, על היציאה ממערכת הבטחת הכנסה, על המעבר לגמלאות אחרות ועל ההכנסה הכוללת של המשפחות. כמו-כן, נבדקת השפעת התכנית על רווחתם של הילדים במשפחות שהופנו לתכנית ועל תפקודם במערכת החינוך ומוצגים ההבדלים בין קבוצות שונות של המופנים לתכנית ובין המרכזים המפעילים את התכנית. בנוסף, הדוח מתאר את השירותים שניתנו על-ידי המרכזים למשתתפי התכנית (כולל: סדנאות, קורסים, שירות בקהילה, חיפוש עבודה מודרך; וכן שירותים תומכי עבודה, בעיקר סיוע בתחבורה ובסידורי השגחה לילדים). ואת הערכת המשתתפים לגבי תרומתם של אלה להשתלבותם בתעסוקה.

הממצאים הוצגו בפני מינהלת התכנית ובפני הוועדה הציבורית-מדעית לעניין תכנית השילוב של מקבלי גמלאות קיום במעגל העבודה (ועדת יערי) ובפורומים נוספים.

המחקר בוצע בהזמנתה ובמימונה של ממשלת ישראל.

דוחות נוספים שהתפרסמו במסגרת מחקר הערכה על תוכניות מהל"ב

דוח מס' 1: דפוסי העבודה של מנהלי היעדים התעסוקתיים, קשייהם והגורמים המסייעים להם בעבודתם

דוח מס' 2: המופנים לתכנית מהל"ב: מצב תעסוקתי, קבלת גמלה, השתתפות בפעילויות המרכז והערכת התכנית בעיני המשתתפים

דוח מס' 3: דפוסי כניסה למערכת הבטחת הכנסה ויציאה ממנה

דוח מס' 4: ממצאי מעקב אחרי השפעת תכנית מהל"ב

דוח מס' 5: השותפות בין המרכז למעסיקים