תדריך יישומי – מדידה משותפת בשדה החברתי

מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל מוציא לאור תדריך יישומי פורץ דרך העוסק בנושא שעולה יותר ויותר על סדר היום של ארגונים חברתיים וגופים ציבוריים סביב העולם – מדידה משותפת. התדריך נסמך על סקירה מקיפה של הניסיון הבין-לאומי במדידה משותפת, על הקשרים הענפים שהמכון פיתח עם ארגונים בין-לאומיים העוסקים בנושא ועל המומחיות שהתפתחה במכון בפיתוח ובליווי של מדידה משותפת.

התדריך מיועד לארגונים המעוניינים לפתח מדידה משותפת ומוגדרים בו שלבים בפיתוח וביישום מדידה משותפת, מוצגות בו הדילמות והשיקולים העיקריים בכל שלב, ומתקיים דיון בלקחים העולים מן הנסיון בשדה.

הרעיון והביצוע של מדידה משותפת יכולים להגביר את האפקטיביות של ארגונים אשר פועלים להשגת מטרות משותפות, באמצעות: הגדרה משותפת של מטרות ומדדים; הסכמה על תהליך המדידה ועל אופן ניתוח הנתונים; שיתוף בממצאי המדידה; ותהליך משותף של למידה והסקת מסקנות.
מדידה משותפת מאפשרת לכל ארגון להעמיק את הלמידה על עצמו על מנת לחזק את השפעתו ובד בבד להסתכל יחד על התמונה הגדולה יותר, ולהשפיע מעבר לעשייה שלו.

התדריך ישמש את הקהילה הגדלה של ארגונים בישראל המעוניינים למדוד את האפקטיביות של עבודתם ולפתח את שיתוף הפעולה עם ארגונים אחרים או עם אגפים שונים בתוך הארגון עצמו. המדריך יכול לסייע לגופים ציבוריים, לעמותות ולארגונים פילנתרופיים.

כדי לקדם את התדריך ולחשוף את ממשלת ישראל, עמותות וארגונים פילנתרופיים לעקרונות המדידה המשותפת, יקיימו המכון וקרן רוטשילד קיסריה כנס ארצי בינואר 2015.

סקירה העוסקת בפיתוח קונספטואלי של מדידה משותפת פורסמה בנפרד והיא מהווה רקע משלים חשוב. בעוד שתדריך זה מתמקד בצעדים הנדרשים ליישום מדידה משותפת, בסקירה ניתן למצוא הרחבה על מושג המדידה המשותפת, דיון רחב יותר על התועלות והאתגרים המרכזיים של מדידה משותפת ותיאור של כמה דוגמאות בולטות מן העולם.

התדריך הוכן ביוזמה ובתמיכה של קרן רוטשילד קיסריה.