היערכות קופות החולים לרפורמה בבריאות השן לזקנים

רקע

בעשורים האחרונים חל שיפור בבריאות השן של זקנים בישראל, אך המצב בישראל עדיין ירוד לעומת זה שבמדינות מפותחות רבות. חלק מן ההסבר לכך נעוץ בחסמים המקשים על קבלת שירותים דנטליים. בשנת 2019 יושמה בישראל רפורמה בשירותים הדנטליים לזקנים, שמטרתה לשפר את נגישות הזקנים לשירותים ולהפחית חלק מן החסמים. יישום הרפורמה החל בהכללת טיפול משמר לבני 75+ בסל השירותים הניתנים במסגרת חוק ביטוח בריאות ממלכתי, ומאוקטובר 2019 נכלל בסל גם טיפול משקם לבני 80+.

מטרות המחקר

  1. לבחון את דפוסי השימוש של זקנים בשירותים דנטליים בשלוש השנים הראשונות להחלת הרפורמה
  2. ללמוד על היערכות קופות החולים לאספקת שירותים דנטליים לזקנים במסגרת הרפורמה

שיטת המחקר

  1. ניתוח משני של נתונים שמסרו קופות החולים למשרד הבריאות על מטופלים בני 75+ בשנים 2019–2021
  2. ראיונות טלפוניים עם עשרה אנשי מפתח ובעלי תפקידים מכל קופות החולים שעסקו בהיערכות הקופות לאספקת שירותים דנטליים בעידן הרפורמה

ממצאים עיקריים

בין שנת 2019 לשנת 2021 חלה עלייה מתונה בשיעור המטופלים ובשיעור טיפולי השיניים במרפאות של קופות החולים. עלייה בולטת, של 133%, נרשמה בשיעור המקבלים טיפולי עזרה ראשונה. עלייה מתונה יותר נרשמה בטיפולים הכירורגיים (22%), בטיפולים המשמרים (9%) ובטיפולי המניעה (8%). בטיפולים המשקמים חלה עלייה של 16% בין שנת 2020 לשנת 2021. בד בבד חלה ירידה מסוימת בשיעור הצילומים שנעשו (4%-). הממצאים מלמדים על הבדלים ניכרים בין קופות החולים באספקת טיפולים דנטליים לזקנים במסגרת הרפורמה. כמו כן בתקופה שלפני החלת הרפורמה התמקדה היערכות קופות החולים בהכשרת הרופאים בנושאים הקשורים למתן טיפול לזקנים. עם זאת, לא נעשו שינויים ארגוניים ופיזיים מיוחדים בתחום זה, כגון הוספת מרפאות או הרחבת מרפאות קיימות לקליטת אוכלוסייה זו.

מסקנות

נמצא גידול מתון בשיעור טיפולי השיניים שניתנו לזקנים בשלוש השנים הראשונות לרפורמה. עם זאת, בשל מגפת הקורונה שפרצה במהלך ביצוע המחקר עדיין מוקדם להסיק על השפעת הרפורמה, ויש צורך בהמשך מעקב לפרק זמן ממושך יותר.

המלצות לקובעי המדיניות

  1. יש להמשיך בפעולות להגברת המודעות להחלת הרפורמה ולהדגיש את יתרונותיה לבריאות השן בקרב האוכלוסייה הזכאית
  2. יש לערוך מחקר המשך שיעקוב במשך חמש שנים נוספות אחר המגמות שזוהו במחקר זה בנוגע לדפוסי צריכת שירותים דנטליים בקרב זקנים ויבחן את נקודת ראותם של המטופלים

 

הצעה לציטוט בעברית:
ברג-ורמן, א., קרמל-שיפמן, א., שדה, ש., זוסמן, ש.  ונטפוב, ל. (2023). היערכות קופות החולים לרפורמה בבריאות השן לזקנים. דמ-23-938. מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל.
הצעה לציטוט באנגלית:
Berg-Warman, A., Kermel-Schiffman, I., Sadeh, S., Zusman, S.P.,  & Natapov,  L. (2023). Health Plan Preparation for Policy Reform in Elder Dental Care. RR-938-23. Myers-JDC-Brookdale Institute. (Hebrew)