מדידה והערכה בג'וינט העולמי – עדכון לשנת 2016

ג'וינט מפתח את יכולות המדידה וההערכה בארגון בתהליך סדור מזה 5 שנים בסיוע של מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל. התהליך נעשה מתוך הכרה בצורך לאמץ גישה משותפת למדידה והערכה בכל הארגון, לצד הבנה של הייחודיות של כל אגף ואזור ושל הצורך בהתאמות. ואכן, בשנים האחרונות אנו עדים לשיפור בתחום זה ברמה הגלובלית, האזורית והפרויקטלית. דגש מיוחד ניתן לשילוב של פרקטיקות של תכנון מוכוון תוצאות ושימוש בממצאים בתהליך התכנון השנתי ולקידום של קבלת החלטות מבוססות נתונים.

כל אגף ואזור מבצע מגוון רחב של פעילויות מדידה והערכה המשקפות את הרוחב ואת ההיקף של פעילות הארגון. הדוח הנוכחי סוקר את הדגשים והמגמות העדכניים בפיתוח מדידה והערכה בכל אזור פעילות ומוצגים בו ממצאים מתוך מחקרים נבחרים.

בחודש מאי 2017, הודיע מנכ"ל הג'וינט העולמי דוויד שחיזר על הרחבה וחיזוק של שיתוף הפעולה עם מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל בתחום זה. שיתוף הפעולה כולל הרחבה של היחידה להשפעה ומדידה מערכתית במכון בראשותו של יהונתן אלמוג. היחידה תמשיך לעבוד בשיתוף פעולה הדוק עם מטה הג'וינט בניו-יורק ועם כל אזורי הג'וינט.