ממצאים ותובנות מסקר עורכי דין מערך 'עו"ד משלי'

מערך ייצוג הקטינים בסיוע המשפטי – "עו"ד משלי" – הוקם בשנת 2014 במטרה להעניק ליווי וייצוג משפטי עצמאי לקטינים אשר ענייניהם נדונים בהליכים אזרחיים. לאחר חמש שנות פעילות ביקש הסיוע המשפטי להמשיך ולטייב את דרכי העבודה בתוכנית "עו"ד משלי" ולבחון את מועילותה. בעקבות זאת פנה מערך ייצוג הקטינים יחד עם ג'וינט ישראל-אשלים לצוות תוצאות במכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל, במטרה לסייע בבניית מערכת שוטפת למדידת תוצאות עבודתו של המערך 'עו"ד משלי'. מערכת זו, שתפעל לפי עקרונות החשיבה התוצאתית, תסייע בזיהוי מאפייני הלקוחות וצורכיהם, בניטור התפוקות ובהערכת תוצאותיהן. בכך היא תתמוך בקבלת החלטות מושכלת ומבוססת מידע ותסייע לשיפור איכות הייצוג והטיפול ללקוחותיו הקטינים של מערך "עו"ד משלי".  

חלק בלתי נפרד מפיתוח המערכת כולל את מהלך החקירה והניסוח של "תיאוריית השינוי" של התוכנית. קרי, הבנה סדורה ושיטתית בדבר מערכת הציפיות וההשערות שבין העשייה במערך התוכנית ובין השגת תוצאותיה. מהלך זה נעשה באמצעות עריכת ראיונות עומק עם אנשי מקצוע ועם בעלי תפקידים רלוונטיים שונים, איגום הידע והמידע הקיים בספרות המקצועית ודיונים מעמיקים בוועדת ההיגוי של הפרויקט לבחינת המודל הלוגי של מערך 'עוד משלי' ובניית מערכת למדידה שוטפת עבור המערך. בסוף המהלך, תיאוריית השינוי שתנוסח תיבחן נוכח הממצאים האמפיריים שיעלו במסגרת הפרויקט.  

כחלק מן הפרויקט, נערכים שני סקרים הבוחנים את תוצאות הביניים שנמצא כי הן מרכזיות להצלחת עבודת המערך: התמיכה המקצועית של המערך בעורכי הדין שלו וממשקי העבודה של עורכי הדין של המערך עם העובדים הסוציאליים. הסקרים נערכים בקרב עורכי הדין של המערך (הסקר הנוכחי) ובקרב עו"סים לחוק. שני הסקרים מכילים "שאלות מראה" זהות הבוחנות את  עבודתם של עורכי הדין ושל עו"סים לחוק, אלו עם אלו.