אנשים עם מוגבלות בישראל 2021: עובדות ומספרים

עלון זה בהוצאת מכון ברוקדייל ו"ישראל מעבר למגבלות", מציג מידע עדכני על אנשים עם מוגבלות בישראל במגוון תחומי חיים.

הוא מבוסס על עבודה מעמיקה של איתור מגוון מקורות מידע בארץ ובעולם – מסמכי מדיניות, סקרים וספרות מקצועית, וכן על פנייה יזומה לקבלת מידע מגופים שונים, ובהם משרדי ממשלה.

הנתונים בעלון מבוססים על הגדרות שונות למוגבלות ועל הגדרות שונות לרמות תמיכה ושירותים והם העדכניים ביותר שאיתרנו; חלק מן הנתונים לא עודכנו בשנים האחרונות וחלקם הם הערכות ואומדנים.