אנשים עם מוגבלות בישראל: נתונים סטטיסטיים נבחרים 2021

רקע

נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות חותרת להגדיל את המידע הזמין בנוגע למצבם של אנשים עם מוגבלות על ידי פרסום דוחות שנתיים וקידום יוזמות לשיפור מאגרי המידע בנושא. לבקשת הנציבות, מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל מכין אחת לשנה, החל משנת 2015, דוחות ומצגות של נתונים סטטיסטיים מעודכנים על אנשים עם מוגבלות בישראל. נתונים אלו מספקים מידע לקובעי מדיניות, לאנשי מקצוע, לחוקרים, לפעילים, לתקשורת ולציבור הרחב על מצבם של אנשים עם מוגבלות בישראל לעומת מצבם שלאנשים ללא מוגבלות.

מטרה

מטרת המצגת היא להציג תמונת מצב עדכנית על אודות האנשים עם מוגבלות בישראל: שיעור המוגבלות, חומרת המוגבלות בקרב גילים שונים והשוואה בין אנשים עם מוגבלות לאנשים ללא מוגבלות בתחומי חיים שונים, כגון השכלה, תעסוקה, מצב כלכלי, חוסן אישי וחוסן קהילתי. במצגת אף מובאים נתונים עדכניים נבחרים על אנשים עם מוגבלות, לפי קבוצות באוכלוסייה ולפי מגדר.

שיטה

חוקרי מכון ברוקדייל ביצעו עיבודי משנה לנתוני הסקר החברתי של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (למ"ס) משנת 2020. הסקר מועבר מדי שנה החל משנת 2002, בקרב מדגם מייצג של כ-9,000 אנשים בוגרים (בני 20+) המתגוררים בקהילה, במטרה לברר את המצב החברתי והכלכלי של האוכלוסייה בישראל. נוסף על כך נעשה שימוש בעיבוד מיוחד לנתונים מנהליים על תלמידים הרשומים באגף חינוך מיוחד במשרד החינוך בשנת 2020 (במסגרת מחקר ארצי על ילדים עם מוגבלות בישראל[1]).

אומדנים ותיקוני אי-השבה בוצעו על בסיס מקורות המידע האלה:

 1. נתונים שחושבו על ידי הלמ"ס לצורך תיקון ממצאי שכיחויות האנשים עם מוגבלות לאחר תיקוני אי-השבה לסקר החברתי.
 2. נתוני מפקד האוכלוסין האחרון שבוצע על ידי הלמ"ס (בשנת 2008), לצורך חישוב אומדנים על דיירי מוסדות (לרבות דיירי בתי אבות, הוסטלים ודיור מוגן).
 3. השנתון הסטטיסטי לישראל (2021), לצורך חישוב אומדנים מעודכנים, לאחר תיקוני אי-השבה והוספת אוכלוסיות שאינן נכללות בסקר החברתי (ילדים וצעירים מתחת לגיל 20, תושבים ביישובים לא מוכרים ודיירי מוסדות, כגון בתי אבות, הוסטלים ובתי כלא).
 4. מחקר ארצי על ילדים עם מוגבלות בישראל, לצורך חישוב אומדנים מעודכנים על ילדים עם מוגבלות.

עיקרי הממצאים

 • התמונה שעולה מן הנתונים מעידה על פערים בין אנשים עם מוגבלות לאנשים ללא מוגבלות כמעט בכל התחומים שנבדקו, לדוגמה:
  השכלה: ל-40% מבני 64-20 (גיל העבודה) עם מוגבלות אין תעודת בגרות לעומת 23% מבני גילם ללא מוגבלות.
  תעסוקה: אנשים עם מוגבלות מועסקים פחות מאנשים ללא מוגבלות, ושכרם נמוך יותר. בהלימה, 14% מן האנשים עם מוגבלות אינם יכולים לכסות את הוצאותיהם החודשיות לעומת 5% מן האנשים ללא מוגבלות.
  אופטימיות בנוגע לעתיד: 54% מן האנשים עם מוגבלות צופים שבשנים הקרובות חייהם יהיו טובים יותר באופן כללי ו-43% צופים שמצבם הכלכלי יהיה טוב יותר לעומת 70% ו-63%, בהתאמה, מן האנשים ללא מוגבלות. כמו כן 46% מן האנשים עם מוגבלות העריכו כי אם יאבדו את מקום העבודה אין סיכוי או יש סיכוי קטן בלבד שימצאו עבודה אחרת באותה רמת הכנסה לעומת 30% מן האנשים ללא מוגבלות.
  קשרים חברתיים: 33% מבני 64-20 עם מוגבלות מרגישים בדידות לעיתים קרובות או מדי פעם לעומת 15% מבני גילם ללא מוגבלות.
 • הפערים בין אנשים עם מוגבלות לאנשים ללא מוגבלות גדולים יותר בקרב האוכלוסייה הערבית מבקרב האוכלוסייה היהודית והאחרת (נוצרים לא-ערבים, בני דתות אחרות ואוכלוסייה ללא סיווג דת):
   -השכלה: 32% מן האנשים עם מוגבלות בקרב האוכלוסייה היהודית והאחרת אינם זכאים לתעודת בגרות לעומת 19% מן האנשים ללא מוגבלות, קרי פער של 13%. בקרב האוכלוסייה הערבית, 66% מן האנשים עם מוגבלות אינם זכאים לתעודת בגרות לעומת 40% מן האנשים ללא מוגבלות, קרי פער של 26%.
   -תעסוקה ומצב כלכלי: הפערים גדולים אף יותר. לדוגמה, בקרב האוכלוסייה היהודית והאחרת, 4% מן האנשים ללא מוגבלות אינם יכולים לכסות את הוצאותיהם החודשיות לעומת 10% מן האנשים עם מוגבלות. בקרב האוכלוסייה הערבית, שיעור האנשים עם וללא מוגבלות שאינם יכולים לכסות את הוצאותיהם החודשיות הוא 8% לעומת 28%, בהתאמה.
 • לעומת זאת, מסתמן כי הפערים בין נשים עם מוגבלות לגברים עם מוגבלות דומים לפערים בין נשים ללא מוגבלות לגברים ללא מוגבלות: ליותר נשים – עם וללא מוגבלות – השכלה אקדמית לעומת גברים. עם זאת, נשים – עם וללא מוגבלות – מועסקות פחות ויכולתן לכסות את הוצאותיהן החודשיות קטנה מזו של גברים.

 

[1] ברלב, ל., נמר-פורסטנברג, ר. וגדג', נ. (2021). ילדים עם מוגבלות בישראל: מחקר ארצי. דמ-21-885. מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל.

 

 

הצעה לציטוט בעברית:
ברלב, ל., נגר אידלמן, ר. וקונסנטיטינוב, ו. (2022). אנשים עם מוגבלות בישראל 2021. נתונים סטטיסטיים נבחרים. מ-22-206. מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל.

הצעה לציטוט באנגלית:
 Barlev, L., Nagar Eidelman, R. & Konstantinov, V. (2022). People With Disabilities in Israel. Selected Statistical Data 2021.  S-206-22.  Myers-JDC-Brookdale Institute. (Hebrew)