אנשים עם מוגבלות בישראל 2022: נתונים סטטיסטיים נבחרים

רקע

נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות חותרת להגדיל את המידע הזמין בנוגע למצבם של אנשים עם מוגבלות על ידי פרסום דוחות שנתיים וקידום יוזמות לשיפור מאגרי המידע בנושא. לבקשת הנציבות, מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל מכין אחת לשנה, החל משנת 2015, דוחות ומצגות של נתונים סטטיסטיים מעודכנים על אנשים עם מוגבלות בישראל. נתונים אלו מספקים מידע לקובעי מדיניות, לאנשי מקצוע, לחוקרים, לפעילים, לתקשורת ולציבור הרחב על מצבם של אנשים עם מוגבלות בישראל לעומת מצבם של אנשים ללא מוגבלות.

מטרה

מטרת המצגת היא להציג תמונה עדכנית של מצב האנשים עם מוגבלות בישראל: שיעור המוגבלות, חומרת המוגבלות בגילים שונים והשוואה בין אנשים עם מוגבלות לאנשים ללא מוגבלות במגוון תחומי חיים, כגון השכלה, תעסוקה, מצב כלכלי, חוסן אישי וחוסן קהילתי. במצגת מובאים גם נתונים עדכניים נבחרים על אנשים עם מוגבלות, לפי קבוצות באוכלוסייה ולפי מגדר.

שיטה

חוקרי מכון ברוקדייל ביצעו עיבודי משנה לנתוני הסקר החברתי של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (למ"ס) משנת 2021. הסקר מועבר מדי שנה החל משנת 2002, בקרב מדגם מייצג של כ-9,000 אנשים בוגרים (בני 20+) המתגוררים בקהילה, במטרה לברר את המצב החברתי והכלכלי של האוכלוסייה בישראל. נוסף על כך נעשה שימוש בנתונים מנהליים על תלמידים הרשומים באגף חינוך מיוחד במשרד החינוך בשנת 2022.

אומדנים ותיקוני אי-השבה בוצעו על בסיס מקורות המידע האלה:

  1. נתוני מפקד האוכלוסין האחרון שבוצע על ידי הלמ"ס (בשנת 2008), לצורך חישוב אומדנים על דיירי מוסדות (לרבות דיירי בתי אבות, הוסטלים ודיור מוגן).
  2. השנתון הסטטיסטי לישראל (2022), לצורך חישוב אומדנים מעודכנים, לאחר תיקוני אי-השבה והוספת אוכלוסיות שאינן נכללות בסקר החברתי (ילדים וצעירים מתחת לגיל 20, תושבים ביישובים לא מוכרים ודיירי מוסדות, כגון בתי אבות, הוסטלים ובתי כלא).
  3. מחקר ארצי על ילדים עם מוגבלות בישראל, לצורך חישוב אומדנים מעודכנים על ילדים עם מוגבלות.

 עיקרי הממצאים

התמונה שעולה מן הנתונים מעידה על פערים בין אנשים עם מוגבלות לאנשים ללא מוגבלות כמעט בכל התחומים שנבדקו, לדוגמה:

  • השכלה: ל-59% מבני 64-20 (גיל העבודה) עם מוגבלות יש תעודת בגרות לעומת 76% מבני גילם ללא מוגבלות.
  • תעסוקה: אנשים עם מוגבלות מועסקים פחות מאנשים ללא מוגבלות ומבין המועסקים, יותר אנשים עם מוגבלות עובדים במשרה חלקית. ישנם הבדלים במשך ההעסקה באותו מקום עבודה בין אנשים עם וללא מוגבלות – פחות מועסקים עם מוגבלות עובדים באותו מקום עבודה במשך עד תשע שנים לעומת מועסקים ללא מוגבלות. עם זאת, יותר מועסקים עם מוגבלות עובדים באותו מקום עשרים שנה ויותר.
  • הכנסה: השכר של אנשים עם מוגבלות בגיל העבודה נמוך יותר מן השכר של בני גילם ללא מוגבלות. בהלימה, 13% מן האנשים עם מוגבלות אינם יכולים לכסות את הוצאותיהם החודשיות לעומת 5% מן האנשים ללא מוגבלות.
  • פנאי: פחות אנשים עם מוגבלות השתתפו בפעילויות חברתיות שונות וביקרו במקומות פנאי ציבוריים לעומת אנשים ללא מוגבלות. לדוגמה, 79% מן האנשים עם מוגבלות בילו עם חברים או קרובי משפחה, בבית או במקום ציבורי, לעומת 89% מן האנשים ללא מוגבלות.
  • קשרים חברתיים: 39% מן האנשים עם מוגבלות בני 64-20 מרגישים בדידות לעיתים קרובות או מדי פעם לעומת 17% מבני גילם ללא מוגבלות.
  • מצבים רגשיים: במשך השנים חלה עלייה בשיעור האנשים עם מוגבלות שחשו אופטימיות בנוגע לחייהם. כמו כן בשנת 2021 חלה ירידה בשיעור האנשים עם מוגבלות שחשו לחץ. עם זאת, הפער נשמר ובאופן עקבי לאורך השנים אנשים עם מוגבלות חשו פחות אופטימיות ויותר לחץ לעומת בני גילם ללא מוגבלות.

 

 

הצעה לציטוט בעברית:
 נגר אידלמן, ר., קונסנטיטינוב, ו. וברלב, ל. (2022). אנשים עם מוגבלות בישראל 2022: נתונים סטטיסטיים נבחרים. מ-22-219. מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל.

הצעה לציטוט באנגלית:
 Nagar Eidelman, R., Konstantinov, V., & Barlev, L. (2022). People With Disabilities in Israel: Selected Statistical Data 2022. S-219-22.  Myers-JDC-Brookdale Institute. (Hebrew)