אנשים עם מוגבלות בישראל 2020: נתונים סטטיסטיים נבחרים

המצגת מכילה נתונים עדכניים נבחרים על אנשים עם מוגבלות בישראל, כגון שכיחות המוגבלות בישראל. נתונים אלה מספקים מידע לקובעי מדיניות, לאנשי מקצוע, לחוקרים, לפעילי זכויות אדם, לתקשורת ולציבור הרחב על מצבם של אנשים עם מוגבלות בישראל.

מקבץ נתונים זה הוכן על ידי מכון ברוקדייל עבור נציבות שיוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, ומבוסס בעיקרו על נתוני הסקר החברתי של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה משנת 2019.

התמונה שעולה מהנתונים מעידה על פערים בין אנשים עם מוגבלות לאנשים ללא מוגבלות כמעט בכל התחומים שנבדקו.