כלים מיטביים להתמודדות עם אי-יציבות תעסוקתית

בישראל שיעור גבוה של השתתפות בכוח העבודה ושיעור נמוך של בלתי מועסקים, עם זאת מומחים בתחום התעסוקה מבחינים בתופעה של אנשים שאמנם משתתפים בכוח העבודה אולם דפוס התעסוקה שלהם אינו יציב. קבוצה זו כוללת אנשים הניצבים בפני חסמים תעסוקתיים מורכבים המתקשים להתמיד במקום עבודה מבלי שצרכים ובעיות אחרות שלהם טופלו.

מסמך זה כולל תיאור קצר של תופעת אי-היציבות התעסוקתית בעולם ובישראל, כפי שהיא מתבטאת הן באופן כללי הן בקרב אוכלוסיות מובחנות, וסקירה של כלי מדיניות להתמודדות עימה. זאת בחלוקה לשתי קבוצות: כלי מדיניות מכווני פרט וכלי מדיניות מכווני מעסיק.

 

הצעה לציטוט בעברית:
ברלין, ב., תירוש, א. וסומך, ס. (2023). כלים מיטביים להתמודדות עם אי-יציבות תעסוקתית. דמ-23-973. מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל.

הצעה לציטוט באנגלית:
Berlin, B., Tirosh, O., & Somekh, S. (2023). Policy Tools for Addressing Employment Instability. RR-973-23. Myers-JDC-Brookdale Institute. (Hebrew)