התוכנית לקידום הצמיחה והפיתוח הכלכליים של האוכלוסייה הבדואית בדרום: חינוך – דוח שני על החלטת הממשלה 3708

דוח זה הוא הדוח השני במסגרת המחקר על יישום החלטת הממשלה 3708 שעניינה תוכנית חומש לשנים 2016-2012 לקידום הצמיחה והפיתוח הכלכליים של האוכלוסייה הבדואית בנגב. הדוח הראשון עסק בשלושה תחומים: תעסוקה, תשתיות (תחבורה ומסגרות לילדים) וחיזוק הביטחון האישי של התושבים ביישובים. הדוח הזה בוחן את יישום ההחלטה בפעילויות משרד החינוך אשר קשורות לקידום ההשכלה בקרב האוכלוסייה הבדואית בנגב, במטרה לקדם את שילובה בתעסוקה. ההחלטה מתייחסת לשישה תחומי חינוך:

  • צמצום הנשירה ממוסדות החינוך, שיפור הישגים לימודיים, צמצום פערים והשלמת בגרויות
  • שדרוג מערכת החינוך הטכנולוגי-מדעי והקמת חטיבה על-תיכונית ללימודים טכנולוגיים
  • חיזוק המצטיינים וקידום המצוינות
  • חינוך לקריירה
  • השלמת השכלה
  • חינוך בלתי פורמלי.

המחקר בחן את אופן היישום של החלטת הממשלה ותוצאות קצרות-טווח של ההשתתפות בתוכניות, כפוף לזמינות הנתונים. הוא מתייחס רק לתוכניות שקיבלו מימון באמצעות תקציב ההחלטה. המידע התקבל מראיונות עומק עם בעלי תפקידים המעורבים ביישום ההחלטה במטה ובשטח, מנתונים סטטיסטיים ומנהליים, מהשתתפות בוועדות היגוי של הפרויקט ומסיורים. לא נערכו ראיונות עם תושבים מן השורה.

בהמשך נבחן את תוצאות התוכנית בתחומי החינוך ובאיזו מידה חלו שינויים בחברה הבדואית בתחומים שבהם עוסקת החלטה 3708.

ממצאי הדוח הוצגו לוועדת ההיגוי של המחקר, והם משמשים תשומות בתכנון תוכנית החומש הבאה למגזר הבדואי, לשנים 2021-2017.

את המחקר הזמין משרד החקלאות ופיתוח הכפר, המפקח על יישום החלטת הממשלה.

 

הצעה לציטוט בעברית:
אייל, י., חסן, ס., פרנקל, מ. וקינג, י. (2016). התוכנית לקידום הצמיחה והפיתוח הכלכליים של האוכלוסייה הבדואית בדרום: חינוך – דוח שני על החלטת הממשלה 3708.
דמ-16-738. מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל.

הצעה לציטוט באנגלית:
Eyal, Y., Hasan, S., Frankel, M., & King, J. (2016). Promoting Economic Growth and Development of the Bedouin Population in Southern Israel: Education – Second Report on Government Decision 3708. RR-738-16. Myers-JDC-Brookdale Institute. (Hebrew)